Reactie van Marjolein Ploegman, oprichtster De School, op beëindiging van het experiment flexibele onderwijstijden

Via de link komt u bij de reactie van Marjolein Ploegman, op het bericht dat het experiment niet wordt verlengd.


Experiment flexibele onderwijstijden wordt niet verlengd.

Experiment flexibele onderwijstijden in het primair onderwijs wordt niet verlengd.

In de periode van 1 augustus 2011 t/m 1 augustus 2020 hebben elf basisscholen de ruimte gekregen om af te wijken van twee wettelijke bepalingen: de centraal vastgestelde vakanties en de schoolweek van minimaal vijf dagen. Het experiment gaf de mogelijkheid om onderwijs gegeven in de zomervakantie mee te laten tellen voor het aantal uren onderwijs dat een leerling op grond van artikel 8 tenminste moet ontvangen. Daarnaast maakte het experiment mogelijk dat kinderen vaker dan 7x per jaar op minder dan vijf dagen naar school gaan. Het doel van het experiment was te bezien of de wet over de onderwijstijd in het primair onderwijs kan worden aangepast. Hiermee zouden alle scholen binnen het primair onderwijs niet langer gebonden zijn aan de vastgestelde vakantieperiodes en een vijfdaagse schoolweek.

Op 25 maart 2019 heeft de directeur Primair Onderwijs van OCW, mevrouw Westendorp, meegedeeld dat de minister heeft besloten het experiment flexibilisering onderwijstijd niet voort te zetten. Deelnemende scholen moeten per 1 augustus 2020 (weer) voldoen aan de huidige wet- en regelgeving, die bovendien strenger is dan bij de start van De School in 2008.

Waarom wordt het experiment niet verlengd?

In het onderzoek van de Onderwijsinspectie naar de elf deelnemende scholen staat: “het invoeren van flexibele onderwijstijd is een stevige interventie in het onderwijsproces wat risico’s meebrengt voor de onderwijskwaliteit.”  Hoewel De School een goed voorbeeld is van hoe de flexibele onderwijstijden bijdragen aan de kwaliteit, is dit niet voor alle scholen in Nederland te garanderen. Op basis van conclusies van de Onderwijsinspectie heeft minister Slob besloten dat de wettelijke bepalingen rond de vastgestelde vakanties en de vijfdaagse schoolweek niet worden aangepast. Dit heeft de minister vandaag middels een brief laten weten aan de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend of en hoe de Tweede Kamer hierop gaat reageren.

Wat betekent dit voor de leerlingen en ouders van De School?

Van de elf scholen die het experiment gestart zijn, zijn er momenteel nog acht scholen over die meedoen aan het experiment. Het besluit betekent voor deze scholen dat zij per schooljaar 2020/2021 aan de huidige wet- en regelgeving moeten voldoen. De School is in 2008 gestart met het  concept “gelijke kansen door ongelijk onderwijs.” (Zie voor een korte uitleg over het concept van De School onderaan deze brief.) Het concept ‘schuurde’ tegen wettelijke voorschriften voor o.a. onderwijstijd, maar was wel een antwoord op hardnekkige onderwijsvraagstukken. In 2009 en 2010 zijn er Kamervragen gesteld (Kraneveldt-van der Veen; Jesse Klaver); in 2011 zegde minister Van Bijsterveldt toe De School experimenteerruimte te geven. Met de Beleidsregel van 17 mei 2011 is deze gerealiseerd. Het experiment is opengesteld voor 10, later 12, scholen. De deelnemende scholen hadden verschillende motieven om de onderwijstijd te verruimen dan wel te flexibiliseren. Nu het huidige experiment eindigt, heeft dat consequenties voor De School. Er is geen optie ‘terug naar vroeger’, immers er was eerst De School en toen het experiment. De gevolgen voor De School worden op dit moment zo goed mogelijk in kaart gebracht. Ondertussen wordt er intensief gesproken met ambtenaren van het ministerie van OCW over een status aparte (bijvoorbeeld door het starten van een onderzoek naar het integrale concept van De School). Hiermee zou opnieuw toestemming kunnen worden verleend om het concept onverkort voort te zetten na augustus 2020 en zo de positieve effecten te borgen. Deze gesprekken doen we niet alleen, maar met steun van het bestuur van Lucas Onderwijs en Marjolein Ploegman.

De onderwijsinspectie is tot twee keer toe zeer positief geweest over De School. Hoewel de gerealiseerde meeropbrengsten van De School niet gemeten worden met het gehanteerde toezichtkader van de onderwijsinspectie, noemt het rapport (2014 en 2018) veel positieve elementen over De School en geen negatieve.

We hopen dat het gesprek met het ministerie ervoor zal zorgen dat een onderzoek wordt gestart naar de positieve effecten van het concept De School. Zodra er nieuwe informatie beschikbaar is zullen we u vanzelfsprekend op de hoogte stellen.

Alle kamerstukken over flexibele tijden zijn hier te vinden:

Beknopte samenvatting van concept De School ‘Gelijke kansen door ongelijk onderwijs’.

Met een integraal concept bestaande uit drie pijlers wil De School beter voldoen aan de wettelijke opdracht en preventie bieden aan alle kinderen om problemen tijdens school en opgroeien te voorkomen/te beperken. De drie pijlers zijn:

• Méér en flexibele onderwijstijd.

• Mede-beslisrecht door leerlingen, medewerkers en ouders.

• Thematische ordening van leeractiviteiten.

De wettelijke opdracht luidt (WPO, Verklaring van Salamanca, Verklaring inzake de rechten van personen met een handicap/New York):

• Voor alle kinderen onderwijs in alle 52 kerndoelen.

• Voor alle kinderen in alle omstandigheden een ononderbroken ontwikkelingsproces.

• Voor alle kinderen toegang tot een gewone school.


Verlenging experiment flexibele onderwijstijden

Op 19 juli 2016 is de beleidsregel bekend geworden die de verlenging van het experiment regelt. Het experiment wordt met vier jaar verlengd. Dit betekent dat scholen die meedoen aan dit experiment, waaronder onze school, in ieder geval tot augustus 2020 ontheffing krijgen van de regels over onderwijstijd. Ze mogen dus doorgaan met hun flexibele tijden, om preciezer te zijn: ze hoeven zich niet aan de voorgeschreven vakanties te houden en kinderen mogen minder dan vijf dagen per week naar school. De tekst van de beleidsregel kunt u hier vinden.


Verlenging experiment flexibilisering onderwijstijd

Lees hier het verslag van het algemeen overleg gehouden op 19 april 2016 tussen de staatssecretaris en de woordvoerders onderwijs van de Tweede Kamer.
Het gesprek beperkte zich helaas tot de triviale gestandaardiseerde hoeveelheid onderwijstijd – weliswaar flexibele ingezet – en is niet gegaan over ‘variatie in onderwijstijd is een belangrijk instrument tegen sociale ongelijkheid tussen kinderen, voor inclusief, passend onderwijs en tevens een middel om welzijn van kinderen en ouders te vergroten’.


Flexibele tijden: doel of middel?

Op 19 april 2016 houdt de Kamer een debat over flexibele onderwijstijden naar aanleiding van de brief van staatssecretaris Dekker aan de Kamer van 7 april 2016. In deze brief wordt voorgesteld om de experimenteer-periode te verlengen. De brief kunt u hier lezen.
Voorafgaand aan dit debat heeft de vaste kamercommissie OCW een hoorzitting gehouden. Deze ‘consultatie’ was een uitnodiging om een ‘position paper’ te schrijven. Deze kunt u hier lezen. Kern is dat flexibilisering alleen kan als onderdeel van een vernieuwingsaanpak; flexibilisering is middel, geen doel. Onderwijs kent veel ‘vastigheden’; flexibilisering van alleen de tijd werkt niet als de rest ‘vast’ blijft. Verder een uitleg dat afschaffing van de regels eigenlijk geen risico’s met zich meedragen.


Geen uitbreiding De School in Zandvoort

De School zal helaas niet uitbreiden in Zandvoort, ondanks de omvangrijke wachtlijst.
De afgelopen twee jaar hebben we opnieuw en zeer intensief geprobeerd om in Zandvoort huisvestingsuitbreiding te krijgen. Dit is niet gelukt en heeft geleid tot het volgende besluit: “het bestuur van Lucas Onderwijs en de topkring van De School hebben geconstateerd dat de inspanningen van de afgelopen tien jaar om in Zandvoort te komen tot passende huisvesting en verrijkende samenwerking te weinig perspectief bieden en ten koste gaan van betrokkenen en de organisatie. Daarom is besloten deze activiteiten niet voort te zetten en door te gaan als één unit van maximaal de huidige omvang”.
Door deze twee besluiten – geen uitbreiding en beperking deelname aan overleggen/samenwerking – kunnen wij ons meer richten op de huidige kinderen en op de kwaliteit van de uitvoering van ons bijzondere onderwijsconcept.

Daarnaast worden mogelijkheden onderzocht voor uitbreiding in andere gemeenten, met een gunstiger klimaat voor innovatieve kindvoorzieningen.

Deze uitkomst spijt ons zeer. Voor huisvesting zijn wij afhankelijk van de gemeente en andere schoolbesturen en Zandvoort beschikt ‘op papier’ over voldoende vierkante meters onderwijshuisvesting. Echter, de inspanningen om tot een oplossing te komen, hebben niet geleid tot uitzicht op een concrete datum van ingebruikname van extra en geschikte huisvesting. We vinden het onverantwoord om kinderen en hun ouders alsook medewerkers nog langer in het ongewisse te laten. Door dit besluit komt er dus een einde aan de langdurige onzekerheid, met name van kinderen en ouders op de wachtlijst. Deze wachtlijst werd medio 2014 ingesteld en telt inmiddels meer dan 90 kinderen.

Vrijdag 4 maart 2016 heeft de verantwoordelijke wethouder de heer Kuipers de gemeenteraad via een brief geïnformeerd. Deze brief kunt u hier lezen.


Inloopmiddag 24 februari gaat niet door

Zoals u waarschijnlijk weet, heeft onze school sinds de zomer van 2014 een wachtlijst voor nieuwe leerlingen en deze wachtlijst heeft inmiddels een aanzienlijke omvang aangenomen: zonder wachtlijst zouden we per 01-10-2018 bijna 200 kinderen hebben. We kunnen deze kinderen geen plaats bieden omdat we gebrek hebben aan voldoende en passende huisvesting. Voor huisvesting zijn wij afhankelijk van de gemeente. Ondanks vele inspanningen is er nog geen uitzicht op een concrete verandering hierin. Dit schooljaar hadden we onze kennismakingsactiviteiten voor nieuwe ouders al beperkt tot twee inloopmiddagen. De tweede middag stond gepland voor woensdag 24 februari aanstaande.

Om geen valse verwachtingen te wekken, heeft de topkring besloten om deze middag niet door te laten gaan en geen andere wervingsactiviteiten te organiseren totdat er zekerheid is over uitbreidingsmogelijkheden.


VVD-raadsvragen, wachtlijst en huisvesting

De VVD-fractie heeft vragen gesteld aan de wethouder onderwijs van de gemeente Zandvoort. De vragen van de VVD en antwoorden van de gemeente vindt u hier.
De School kan zich niet (volledig) vinden in de antwoorden van de gemeente. Daarnaast zijn er op basis van de gebeurtenissen uit het verleden tot heden vooralsnog geen aanwijzingen dat De School per augustus 2016 kan beschikken over adequate huisvesting. Het ligt dus niet in de verwachting dat we per die datum kinderen op de wachtlijst een plaats kunnen aanbieden. Een overzicht van de huisvestingshistorie van De School vindt u hier.


Wachtlijst

Per januari 2016 zijn dit de gegevens van de wachtlijst:

 • totale wachtlijst telt 87 kinderen;
 • 30 kinderen zouden per direct geplaatst willen worden;
 • 14 kinderen hebben inmiddels gekozen voor een andere school vanwege de lange wachttijd en zijn van de wachtlijst verwijderd;
 • 31 kinderen komen van buiten Zandvoort.

De prognose ziet er op basis van de gegevens van januari 2016 als volgt uit:

prognose kopie

 


Het Sinterklaasfeest moet net als elk feest goed zijn voor iedereen die het viert

Het Sinterklaasfeest leidt al jaren tot discussie, met name over de figuur van Zwarte Piet en de gezagsverhouding tussen Sint en Piet. Het Sinterklaasfeest is een feest dat ook op onze school gevierd wordt. Het feest wordt gevierd onder (verplichte) schooltijd door kinderen en medewerkers. Het is de bedoeling dat dit feest voor iedereen een plezierige aangelegenheid is. Om dit te bevorderen zullen we in de leerlingenbouwkringen en leerlingenschoolkring over dit onderwerp spreken, op een manier die past bij de leeftijd/ontwikkelingsfase van de kinderen. Een gesprek dus tussen medewerkers en kinderen. Doel van het gesprek is om eventuele belemmeringen voor een prettig feest zichtbaar te krijgen en hiervoor oplossingen te bedenken, zodanig dat het een feest wordt waar iedereen van kan genieten. Zoals altijd gaat het daarbij om het kenbaar maken van de eigen wensen en opvattingen, het zich verplaatsen in die van de ander en tot een vorm te komen die voor jezelf, de ander en het collectief geen overwegende bezwaren meer kent. De leerlingenschoolkring – kinderen en medewerkers – neemt uiteindelijk het besluit over de eventuele aanpassingen van de figuur van Zwarte Piet en zo nodig over hiermee verwante onderwerpen.
De medewerkers bereiden zich op deze gesprekken voor door zich breed te oriënteren. Uit de veelheid van publicaties en opvattingen hebben we er drie geselecteerd die volgens ons de essentie raken van de diverse standpunten die er in de samenleving bestaan over dit onderwerp:

 • Brief Haagse Schoolbesturen d.d. 18-09-2015 en bestuurlijk kader van de inrichting van het Sinterklaasfeest. Kern: voorschrift om binnen 3 jaar bepaalde aspecten aan te passen (welke dat zijn staat beschreven in de brief). Dit is een voorschrift van de Haagse scholen waaronder Lucas Onderwijs.
 • Open brief aan VN van Stichting Sint & Pietengilde. Kern: bescherming van cultureel erfgoed.
 • Handreiking schoolbestuur BOOR (openbaar onderwijs Rotterdam) om het gesprek te voeren met medewerkers en ouders. Kern: voer met elkaar een gesprek met respect voor elkaar standpunten en gevoelens en kom tot een vorm die voor iedereen acceptabel is.

Uit onze sociocratische kringorganisatie vloeit voort dat wij over dit onderwerp tot gesprek en besluitvorming komen met diegene die direct betrokken zijn, dus met kinderen en medewerkers en dat we dit gesprek opnieuw voeren als iemand daartoe aanleiding ziet (met andere woorden: een besluit voor het Sinterklaasfeest van bijvoorbeeld 2018 kan een andere zijn dan voor het feest van dit jaar). Het Sinterklaasfeest is daarmee gelijk aan elk ander schoolfeest en -activiteit.


Romeinse recepten

Wilt u de Romeinse recepten thuis proberen of wilt uw kind u en de hele familie verrassen? Hier vindt u de recepten, bereidingen en boodschappenlijst.


Thema Voeding

Vanaf 3 augustus staan alle activiteiten tien weken in het teken van het thema Voeding. Een heerlijk thema en helemaal passend bij de overvloedige zomer en herfst!
Een vooruitblik op wat we allemaal gaan doen:
Ons voedsel: Zonder eten en drinken gaan we dood. In voedsel zitten bouwstoffen voor ons lijf. En beschermende stoffen die zorgen dat we gezond blijven. Wat zijn goede manieren aan tafel? Moet jij je bord altijd leeg eten? Wist je dat wij alles-eters zijn, net als varkens? Roofdieren zijn vleeseters, terwijl koeien dol zijn op gras. Dat stugge gras kauwen en herkauwen ze met speciale kiezen.
Gezond en ongezond: Dat sporten gezond is wisten we allang. Maar waarom dat zo is, ontdekken we in een mooie film over spieren, hart en longen. Wat zit alles toch mooi in elkaar! Te veel, te weinig, te mager, te dik, te vet, te zout. Als het woordje -te- erbij staat is het niet goed.
Waar komt ons voedsel vandaan? Al ons voedsel komt uit de natuur, van de boerderij, de tuinderij en de visserij of uit de fabriek? Goed omgaan met dieren is makkelijker gezegd dan gedaan. Goede boeren letten erop dat hun dieren genoeg ruimte krijgen. In fabrieken maakt men van vlees, vis, eieren, melk, groenten duizend en één producten.
Voedsel kopen en verkopen: We lezen over koken, bakken, stomen en braden maar we gaan het natuurlijk ook doen! Naar de supermarkt, deze puilt uit van de levensmiddelen. Het lijkt niet te remmen. De film brengt ons in grote fabrieken waar ze gemaakt worden. Er komt ook veel voedsel uit andere landen. Vroeger aten we alleen Hollandse pot, maar nu ook nasi, spaghetti  of pizza’s. Voedsel kan bederven, maar daar hebben we van alles op gevonden. Luchtdicht bewaren, drogen, koelen en bevriezen, bijvoorbeeld. Met reclames en trucjes proberen winkels veel te verkopen.
Voedsel in andere landen: Water uit de kraan is heel gewoon. Ja voor ons, maar niet in Bangladesh. De film laat zien wat men daar moet doen om aan drinkwater te komen. Zonder water gaan we binnen enkele dagen dood. Hier is voedsel in overvloed. Maar ook dat is niet overal zo. Veel mensen hebben honger. Door oorlog, droogte of overstromingen kan er geen voedsel van het land gehaald worden. Eten wij rupsen of sprinkhanen? Waar de een van smult, krijgt de ander niet door zijn keel. Wat mensen eten heeft ook met geloof te maken. Geen varkensvlees voor moslims en joden. Hindoes eten weer geen rundvlees, omdat in hun geloof koeien heilig zijn. Curry, sushi, couscous, paella. Voedsel uit de hele wereld ligt in onze winkels.

Na 14.00 uur staan onder meer op het programma:
– stillevens schilderen
– natuur en voeding
– koken, werken met recepten en met elkaar
– Engels
– sporten en energieverbruik

Maandag 3 augustus openen we het thema met een smaakfeest.


Thematisch Engels en Nederlands

Leerlingen in het totaalpakket krijgen vanaf 4 jaar Engels. Ook Engels wordt thematisch georganiseerd. Om een idee te krijgen hoe dat eruit ziet, geven we hier een korte beschrijving van de invulling bij het thema Prehistorie, Grieken en Romeinen. We hebben aandacht besteed aan het verschil tussen the past, the present and the future. We hebben gelezen uit het prentenboek ‘Cave Baby’ van Julia Donaldson. Kinderen hebben een Engels lied geleerd over een boer. Bij de Grieken hebben we gewerkt met ‘Olympic Sports’ en’ the Greek Drama’. Tot slot hebben we een les besteed aan ‘the Roman Soldiers’.IMG_9841
Net als Engels, zijn vrijwel alle vakken en activiteiten thematisch ingevuld, zo ook Nederlands.
Lezen, spellen, woordenschat … tien weken lang is alles gerelateerd aan het thema, alle
activiteiten voor alle leeftijden. Zo wordt er véél en samenhangend geleerd!


Filosofie

Tijdens het thema Prehistorie, Grieken en Romeinen hebben we een serie filosofielessen gegeven. De activiteit filosoferen stamt af van het begrip filosofie. Filosofie betekent wijsbegeerte. De woorden Philoo (liefhebben) en Sophia (wijsheid of kennis) zijn Griekse woorden. Filosoferen is het willen hebben van wijsheid en kennis, de zoektocht naar antwoorden, wijsheid en waarheid op grote en kleine vragen. Filosoferen stimuleert het zelf denken, het verwerken van informatie, beredeneren, creatief denken en het evalueren.
Elke week stond er een ander thema centraal. Aan de hand van een verhaal en praatpapier nodigden we de kinderen uit voor een filosofisch gesprek.
Deze thema’s zijn aan de orde gekomen:
– geluk zoeken
– tevredenheid
– leren van fouten
– vrijheid
– respect
– de wereld zien zoals je ernaar kijkt
– vrede
– geven en nemen
– angst en vertrouwen


Terugblik thema Prehistorie, Grieken en Romeinen

Vanaf eind mei stonden alle activiteiten in het thema Prehistorie, Grieken en Romeinen. We zijn diep in de geschiedenis gedoken, nog veel verder terug dan het jaar nul, de tijd dat hier mammoeten, bizons en rendieren rondliepen. En jagers gekleed in dierenvellen. Zij woonden in grotten en primitieve hutten. Heel anders dan de Grieken, een paar duizend kilometer verderop. Die konden al lezen en schrijven en veel Grieken studeerden om nog knapper te worden. Ze bouwden grote paleizen, tempels en theaters, net als de Romeinen enkele eeuwen later. 2000 jaar geleden waren de Romeinen in ons land. Maar onze geschiedenis begon nog veel eerder. Dat zien we op de tijdbalk. De films geven ons een kijkje in die oude tijden. Botten van dieren, potten en andere vondsten in onze bodem vertellen van toen. Keien van wel 20 duizend kilo zijn hier gebracht door schuivend ijs. Sterker nog: ook de meeste heuvels in ons land zijn daardoor ontstaan. De Grieken waren goed in dingen uitproberen en kijken hoe het beter kon. Zij waren ook heel modern als het om regeren ging. Hier begon de democratie. Beeldhouwers, dichters en schrijvers en filosofen (denkers), hun namen zijn nog steeds wereldwijd bekend. Wie kent ze niet, namen als Ajax, Achilles, Sparta, Heracles? Ja, de oude Grieken hielden van sport.  

We hebben bezoek gehad van een fossielen-deskundige en een Romein. Er is Romeins gekookt, zoalsfetaspread, olijvenspread, limonade van honing, appelazijn en water en gevulde eieren met een pijnboompitten-spread.
Tijdens de technieklessen hebben de leerlingen gebouwd: beton maken, gieten in mallen, vormen van pilaren en blokken cement om daarmee eigen Romeinse bouwwerken te ontwerpen en vorm te geven.
Leerlingen uit de midden- en bovenbouw hebben geleerd hoe ze Romeinse cijfers en het Griekse alfabet kunnen ontrafelen. Er zijn zonnewijzers gemaakt en er is geleerd hoe tijd tot stand is gekomen.
Op het programma na 14.00 uur stonden onder meer ‘vertellingen over geschiedenis’, ‘keramiek’ (sieraden en gebruiksvoorwerpen uit de geschiedenis maken), ‘atletiek’, ‘Olympische spelen’, ‘filosofie’ en Engels.

 

DSC_0072


Tweede Kamer debat over flexibele schooltijden

Op 30 april 2015 werd er in de Tweede Kamer gesproken over de monitor flexibele schooltijden. Een kijkje nemen hoe het Haagse gesprek over onze dagelijkse praktijk er aan toe gaat? Zie hier de opname.


Publicaties

Het nieuwe blad ‘De Nieuwe Leraar’ heeft in april 2015 een uitgebreid artikel gewijd aan passend onderwijs op onze school. Een pdf van dit artikel is hier te lezen en onder ‘media’ op deze website.
In mei 2015 komt het boek ‘Scholen om van te leren’ uit. In dit boek portretteert Frans Schouwenburg – Kennisnet – acht vernieuwende scholen, vier scholen voor basisonderwijs en vier scholen voor voortgezet onderwijs. Een van de scholen voor basisonderwijs is onze school. Het boek is straks ook gratis te downloaden vanaf de website van Kennisnet (www.kennisnet.nl).


Recepten aardappelverrassing, gevulde paprika’s en pecanrepen

De afgelopen week (week 2 van het thema Milieu en Kringloop) zijn er weer heerlijke gerechten bereid en gegeten: groenten uit de oven als aardappelverrassing, kleurige gevulde paprika’s en zoete abrikozen pecanrepen. De recepten vindt u hier.


Kans 2e basisschool of De School voor voortgezet onderwijs in Amsterdam

Amsterdam richt een kraamkamer in voor de lancering van nieuwe onderwijsinitiatieven. De kraamkamer doet tegelijkertijd dienst als proeftuin voor het ministerie van OCW. Dit lijkt een uniek project in onderwijsland!
Wij krijgen vaak de vraag of er niet een tweede basisschool De School kan komen, of een voortgezet onderwijs-De School. Nu dient de kans zich aan. Wie grijpt ‘m?
Klik op Gemeente Amsterdam voor informatie over het project.
Klik op Kennisland voor informatie over de projectleider.


Recepten lunchgerechten

Bijna alle kinderen lunchen op school met brood, beleg, groenten en fruit. Regelmatig maken we met kinderen extra gerechten om te ontdekken, te proeven en te genieten.
Zoals tortilla wraps, chocolate bars en kaasbroodjes. De recepten vindt u hier.
Of pastasalade en wortelcake. De recepten vindt u hier.


Telefonische (on)bereikbaarheid

Er is momenteel een telefoonstoring waardoor onze school telefonisch niet bereikbaar is, zowel niet per vaste als mobiele verbinding.
Wilt u contact vandaag, kiest u dan alstublieft een van de volgende mogelijkheden:

 • email (de mailadressen van de leerkrachten kunt u vinden onder ‘team’, die van directie onder ‘contact’)
 • gebruik van nummerherkenning: indien u ons vaste nummer belt met een toestel met nummerherkenning aan, dan zien wij het nummer en bellen u terug

Thematisch bewegingsonderwijs

Van 16 maart tot en met 22 mei staan alle activiteiten in het teken van het thema Milieu en Kringloop. Ook de extra bewegingslessen! Alvast een voorproefje:
Survival in de gymzaal
Stel je voor, er is een milieuramp geweest en je moet overleven in een wildernis van omgevallen gebouwen in een verwilderde omgeving. Alleen met een beetje survivalkennis kun je je nu nog redden…
Survival buiten
We gaan ons eigen onderdak bouwen.
We gaan een grote katapult bouwen en gebruiken: hoe verdedig je je in de wereld na een milieuramp?
Hoe verplaats je je in de buitenomgeving? Klimmen, kruipen, hard rennen.
Je bent verdwaald: hoe vind je je weg terug met een kompas?
Duinexcursies
Stevig wandelen door de duinen. Kijken hoe dieren wonen en hoe het duin beheerd wordt met aandacht voor het milieu (onder leiding van boswachter).
Strandexcursies
Garnalen vissen.
Vliegeren.
Surfen (onder leiding van leerkrachten van de surfschool).


Excursies Verkeer en vervoer (totaalpakket)

De komende week staan er drie bijzondere educatieve excursies op stapel binnen het thema Verkeer en vervoer.
Cruiseschip Rotterdam
De bovenbouw bezoekt het cruiseschip de SS Rotterdam. We krijgen een rondleiding naar de brug en de machinekamer en zullen bijna alles zien van de grootste oceaanstomer ooit in Nederland gebouwd. “En de glorieuze cruisetijden van deze 228 meter lange levende legende ervaren. Van het bovenste dek tot diep in de buik. Kijk over de monumentale boeg, zie de zware ankerlieren, kom op de torenhoge brug, in de kaartenkamer, de radiokamer en bekijk de originele kapiteinshut”.
De rondleiding gaat ook langs de authentieke zalen, naar het oude binnenzwembad, de machinekamer met de machtige stoomturbines en via smalle trappetjes naar het bezienswaardige ketelruim. “Zie het manoeuvreer-bord vol hendels en knoppen. Kijk waar de stokers en ketelbinkies sliepen”.
Spoorwegmuseum Utrecht
De middenbouw gaat naar het spoorwegmuseum in Utrecht. “We zeggen museum maar ben jij wel eens in een museum naar een theatervoorstelling geweest? Of heb je wel eens in een heuse simulator gezeten? De trein is al bijna 200 jaar het belangrijkste vervoermiddel in onze maatschappij! Je beleeft en ziet alles tijdens een “rondreis” in het spoorwegmuseum, waarbij je ook nog eens veel leert”.
Circuit van Zandvoort
De onderbouw gaat naar het circuit van Zandvoort. Op pad in het eigen dorp! We leren van alles over het circuit met behulp van een speurtocht en mogen onder andere in de pitstraat.


Gevonden sleutelbos

Op 18 februari heeft iemand zijn/haar sleutelbos verloren. Op die dag was er een inloopmiddag. Van wie zijn deze sleutels?

gevonden sleutelbos


Thematisch onderwijs & ouders

Elke 10 weken is er een nieuw thema. Alle leeractiviteiten staan in het teken van dat IMG_0181thema: van spelling tot muziek, van techniek tot bewegen.
Thema’s bereiden we natuurlijk voor met het team, en met leerlingen en met ouders. En bijna elk thema verzorgen ouders en andere bekenden van de leerlingen speciale gastlessen. Zo ook deze keer: een opa is vrachtwagenchauffeur, dus zet maar op het plein. Hoe groot is een vrachtwagen, hoe zit het met de dode hoek?


De School in Vpro’s Tegenlicht

Op zondagavond 1 februari 2015 zendt Vpro’s Tegenlicht een televisieprogramma uit over onderwijsvernieuwing. In deze uitzending worden drie vernieuwingsscholen in beeld gebracht en wordt er o.a. gesproken met Arnold Jonk, Onderwijsinspectie. Het gaat om twee scholen voor voortgezet onderwijs: Hyperion Amsterdam en Niekée Roermond en één school voor basisonderwijs: De School Zandvoort.
Het programma gaat over de ruimte die deze scholen benutten om hun onderwijs anders in te richten.
In november/december van vorig jaar hebben we met de hele school – team, leerlingen en ouders – enthousiast meegewerkt aan de voorbereidingen en opnamen.
We willen namelijk graag laten zien wat er allemaal mogelijk is door een andere onderwijsorganisatie: voor ieder kind een brede opleiding, op maat en een schoolleven gericht op groei en ontwikkeling met minder stress en hoe zo’n school er dan uitziet.

Informatie over het programma kunt u hier vinden: http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2014-2015/onderwijzer-aan-de-macht.html
Na de uitzendingen van Tegenlicht worden er zogeheten meetups georganiseerd, discussie-avonden in het land over het onderwerp van de uitzending. Informatie over de meetup in Amsterdam bij Pakhuis de Zwijger vindt u hier: http://www.dezwijger.nl/133963/nl/tegenlicht-meet-up-36-de-onderwijzer-aan-de-macht

Dit zijn de gegevens van de uitzending:
Vpro, Tegenlicht
zondag 1 februari
NPO 21.05 uur
‘De onderwijzer aan de macht’
Over dat laatste denken wij zoals u weet anders 😉

Schermafdruk 2015-01-31 16.38.06


ANWB op bezoek

In week twee van dit thema hebben we bezoek gehad van de ANWB met ‘Streetwise’.
De leerlingen van de onderbouw leerden veilig oversteken en rijden in trapauto’s, waar moet je dan op letten? De leerlingen van de middenbouw leerden hoelang de remweg van een auto is en mochten zelf ervaren hoe remmen in een auto gaat. Leerlingen van de bovenbouw hebben een proeve van bekwaamheid afgelegd op de fiets (over een balkje fietsen, slalom, vinger uitsteken in een ruime bocht, over je schouder kijken) en hebben een fietscontrole gehad.


Engels en Verkeer en vervoer

We gaan in het Engels op reis met alle verschillende vervoermiddelen, a ship, a bike, a plane , a car …
De leerlingen leren woorden die horen bij de verschillende vervoermiddelen met liedjes, een fotospeurtocht, een Engels prentenboek, een creatieve opdracht.

Hoe heten al die onderdelen van de fiets eigenlijk in het Engels?

Hoe heten al die onderdelen van de fiets eigenlijk in het Engels?


Ruimtevaart bij thema Verkeer en vervoer

Tijdens het thema Verkeer en vervoer geven we lessen over Ruimtevaart. Om een idee te krijgen zijn dit de onderwerpen van de tien wekelijkse lessen:

 1. Hoe groot is het heelal?
 2. Aarde, zon en maan
 3. Ons zonnestelsel/planeten
 4. Zwaartekracht
 5. Ruimteschepen (raketten en ISS)
 6. Overleven in de ruimte/ruimtepak
 7. Ik ben een astronaut
 8. Man on the moon/geschiedenis van de ruimtevaart
 9. Het nut van ruimtevaart
 10. Ufo’s

Ruimtevaart over planeten en hoe ga je daar naartoe?

Ruimtevaart over planeten en hoe ga je daar naartoe?


Techniek in de winter voor Verkeer en vervoer

Om een inkijkje in thematische technieklessen te krijgen hier een voorbeeld van ‘Vervoer in de winter’.
In de winter kan het erg glad zijn op straat en op de weg. Dat is gevaarlijk voor het verkeer. Technici doen hun best zo veilig mogelijke vervoermiddelen te bedenken. Dat is een enorme uitdaging. Tijdens deze technieklessen gaan de leerlingen een zo veilig mogelijke auto leren te ontwerpen en maken.
Een veilige auto is een auto die goede grip heeft op de weg. Het doel is ongelukken voorkomen en niet schade beperken. De leerlingen gaan experimenteren met diverse variabelen die mede bepalend zijn voor de grip:

 •        het gewicht van de auto
 •        het materiaal van de banden
 •        het profiel van de banden
 •        de gewichtsverdeling van de auto
 •        de versnelling van de auto

Hoe gaan we dat doen? 
Door auto’s te maken! Om te beginnen met 3 wielen, want dan kunnen we snel beginnen met de experimenten. 
De leerlingen mogen na het bouwen steeds één variabele per keer proberen te verbeteren. Het effect kunnen ze op een ontwerp werkblad noteren. Zo houden ze bij wat werkt en wat niet.


Experiment flexibele onderwijstijden

Half januari zijn de gegevens bekend geworden van het experiment flexibele onderwijstijden. De hele set bestaat uit een brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer (9 blz.) en het rapport van de derde monitor (80 blz.) en twee andere documenten. De hele publicatie is hier te vinden. De inhoud van de brief en het rapport werden al verwacht. Samengevat:

 • ouders zijn over het algemeen tevreden;
 • medewerkers en leerlingen ook, maar daar zie je een grotere spreiding;
 • flexibiliteit gaat te vaak ten koste van de onderwijskwaliteit;
 • scholen hebben de gevolgen van flexibilisering vaak onderschat.

We zijn blij dat onze school positief opvalt maar we vinden het vanzelfsprekend jammer dat het experiment geen succes is geworden, tot nu toe. We hadden graag gezien dat de relatie was onderzocht tussen méér onderwijstijd en méér kansen voor alle kinderen. Dat was helaas geen onderwerp van onderzoek.

De uitkomsten van het onderzoek hebben voorlopig geen gevolgen voor onze school. Sowieso hebben we tot augustus 2016 alle ruimte voor onze eigen onderwijstijden en onze kwaliteit is goed bevonden door de Onderwijsinspectie.


Thema Verkeer en Vervoer

We beginnen het jaar met het thema Verkeer en vervoer. Tot half maart staan alle activiteiten in dit teken.
Aan de orde komen onder andere:

 • alle verkeersregels en -borden die basisschoolkinderen moeten leren
 • de toepassing van deze regels en borden in dagelijkse verkeerssituaties
 • vervoer door de eeuwen heen
 • auto’s en vrachtauto’s, inclusief de techniek
 • treinen, trams en metro’s
 • schepen en scheepvaart, inclusief zeilschepen
 • de fiets, inclusief de techniek
 • lucht- en ruimtevaart
 • doe- en onderzoeksopdrachten zoals: lego bouwdoosjes, fietscontrole en
  keuring, meccano-constructiemateriaal, proefjes met lucht- en waterdruk,
  fietsbellen, fietsversnellingen en vliegtuigjes vouwen
 • allerlei mogelijkheden voor dans, drama, handvaardigheid, muziek, tekenen, schilderen
 • ook verbinden we ook taal- en rekenonderwijs op deze onderwerpen

Tijdens de excursies gaan we naar een garage, de brandweerkazerne, het Maritiem museum Rotterdam, doen we een dropping waarbij kinderen met allerlei soorten vervoer hun weg naar het eindpunt gaan vinden en natuurlijk bezoeken we het circuit van Zandvoort.

Het aanbod na 14.00 uur bevat onder andere lessen in beeldende vorming, drama, verkeerspelen, extra sporten als paardrijden, mountainbiken en steppen, Engels, gastlessen over beroepen in het verkeer, techniek, Engels en toneel.


Lucas Onderwijsprijs 2014

Donderdag 9 oktober 2014 heeft De School de Lucas Onderwijsprijs ontvangen!
De Lucas Onderwijs Prijs: een impuls voor ontwikkeling en innovatie.
Sinds 2012 worden innovatieve projecten of tot ontwikkeling aanzettende prestaties beloond met een prijs. In de maand april krijgen de clusterdirecteuren PO en de instellingsdirecteuren VO de gelegenheid om bij het College van Bestuur voordrachten te doen. Het CvB zal de voordrachten beoordelen en besluiten nemen.

Op de site van Leerkracht, het webzine van Lucas Onderwijs staat hierover een artikel.


Thema Geloof

Van 13 oktober 2014 tot en met 19 december 2014 staat het onderwijs in het teken van het thema Geloof. Geloof is een van de vier cultuurprojecten. Het bevat de gehele leerstof over geestelijke stromingen.
De invloed van godsdiensten op culturen en mensen is groot. Nederland is een multiculturele samenleving geworden. Kennis over religies draagt bij aan het begrijpen, respecteren en waarderen van mensen, tradities en gedachten. Dat bevordert het humaan en verdraagzaam samen kunnen leven in Nederland, Europa en de wereld.
Er komen in ieder geval vijf religies aan de orde:
– Jodendom
– Christendom
– Islam
– Hindoeïsme
– Boeddhisme

Onderwerpen die onder andere aan de orde komen, zijn:

 • de belangrijkste feesten/tradities
 • de oorsprong en ontwikkeling van godsdiensten
 • de leer/inhoud/principes
 • gebouwen en hun inrichting
 • profeten en voorgangers
 • verhalen en gedichten
 • muziek, zang, dans

Als excursies staan in ieder geval een bezoek aan een abdij en het Joods Historisch museum op het programma.
In het aanbod na 14.00 uur zitten onder andere lessen beeldende vorming, kooklessen, Engels, Dans, Knutselen, lessen ‘geloof in je eigen kracht’, sporten met als thema samenspelen & samenwerken en gastsprekers over verschillende religies.
Tot slot besteden we ook aandacht aan Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst.


Thema Nederland afgerond

Vrijdag 10 oktober 2014 hebben we het thema Nederland afgerond met een boeiende gastles van kamerlid Michel Rog over democratie.
Er waren diverse en bijzondere excursies: een wandeling in de duinen onder leiding van een boswachter, bezoek aan Madurodam en ontmoeting met de burgemeester aldaar, bezoek aan de Tweede Kamer in Den Haag, ’s morgens heel vroeg naar de bloemenveiling in Aalsmeer en een dag op een geitenboerderij.

 


Informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders

Op maandagavond 29 september en woensdagmiddag 8 oktober waren er informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders. Team, leerlingen en hun ouders hebben de belangstellenden gastvrij ontvangen en van allerlei gewenste informatie voorzien.
In februari en mei 2015 staan er nog vier bijeenkomsten gepland. Zie voor precieze tijden onder ‘aanmelden’ op deze website.


Wachtlijst nieuwe leerlingen (tijdelijk)

Sinds de verhuizing is het aantal leerlingen sterk gegroeid. Momenteel hebben we 86 leerlingen en méér dan 10 inschrijvingen van leerlingen die het komende half jaar erbij zullen komen. In onze huisvesting is er plaats voor 95 leerlingen. Dat betekent dat we nu onze maximale capaciteit in deze locatie hebben bereikt. Om verder te groeien, hebben we nieuwe ruimte nodig.

Wat voor ons minstens zo belangrijk is, is behoud van onze werkwijze – samengevat als persoonlijk & ondernemend. Deze komt het beste tot zijn recht bij een omvang waarbij alle kinderen, ouders en leerkrachten elkaar kennen en met elkaar werken. De ideale omvang ligt bij ongeveer 100 mensen.

Om door te kunnen groeien, hebben we dus huisvesting nodig in de vorm van een tweede ‘unit’. Hiermee bedoelen we een ruimte vergelijkbaar met die we nu hebben, bestaande uit aaneengesloten veilige ruimtes, met eigen voorzieningen als toiletten, keuken en spreekkamers. Die ruimte hoeft bij de start nog niet zo groot te zijn als nu, maar moet wel groeimogelijkheden hebben. Op die manier kan een tweede ‘De School’ ontstaan van maximaal 100 mensen waarbij opnieuw iedereen elkaar kent en intensief betrokken is bij onderwijs en samenleving.

In het basisonderwijs is het zo geregeld dat de gemeente waar de school is gevestigd, verantwoordelijk is voor de huisvesting. Schoolbesturen kunnen en mogen dat niet zelf regelen. We zijn dus flink afhankelijk van de mogelijkheden van de gemeente Zandvoort.

Wat betekent dit?

 • Sinds deze zomer zijn er gesprekken met de nieuwe wethouder, collega-besturen en gemeentelijke ambtenaren over de gewenste uitbreiding.
 • Zolang het niet zeker is dat en wanneer we nieuwe huisvesting krijgen, worden nieuwe aanmeldingen van leerlingen op een wachtlijst geplaatst. Nieuwe leerlingen kunnen we dus niet inschrijven. Deze wachtlijst is ingegaan op 22 juli 2014.
 • Zodra er uitzicht is op een geschikte locatie, zullen we leerlingen weer inschrijven.
 • Broertjes en zusjes van kinderen die nu al op De School zitten, zijn verzekerd van een plaats.
 • De informatiebijeenkomsten voor nieuwe ouders het komende jaar gaan gewoon door. Zo krijgen we een beeld van de interesse en naarmate de wachtlijst omvangrijker is, is de kans groter dat de gewenste huisvesting er ook komt.

Informatieavond ouders en andere belangstellenden

Op 19 juni was voorlopig de laatste informatieavond voor ouders en andere belangstellenden. Het was een informatieve en volle avond met veel gelegenheid voor het stellen van vragen en het voeren van gesprekken met leerlingen, ouders en medewerkers.
De grote opkomst van geïnteresseerden, leerlingen, ouders en medewerkers zorgde voor een geanimeerde bijeenkomst.
Een prachtig voorbeeld van ‘De School’ in praktijk: iedereen vertelt zijn deel van het verhaal en tezamen ontstaat een zo volledig mogelijk beeld.


Thema Gouden Eeuw

Van 26 mei tot en met 1 augustus staat alles in het teken van de Gouden Eeuw.
“De 17e eeuw wordt Gouden Eeuw genoemd, omdat er in Nederland veel geld werd verdiend. Vooral door de handel. Alles werd met schepen vervoerd, daarom was in het westen, bij de Noordzee, de meeste handel. De rijke kooplieden woonden dicht bij hun handel. Ze woonden in prachtige huizen. De schilders maakten portretten van de rijke kooplieden, waardoor het goed ging met de kunst. Bekende schilders uit deze tijd zijn: Rembrandt, Vermeer, Frans Hals en Jan Steen. Niet iedereen had het goed in de Gouden Eeuw; er waren grote verschillen.”
Een rijk thema om veel te leren dus. Een greep uit de onderwerpen uit:

 • kooplieden, schilders, wetenschappers in de Gouden Eeuw;
 • de 80-jarige oorlog (Beeldenstorm, geuzen, verloop strijd, vrede van Münster);
 • de VOC en Indië (o.a. handel, koopwaar, ontdekkingsreizen, kapers);
 • de WIC en de slavernij (o.a. driehoekshandel, koloniën, Suriname, Antillen);
 • Nederland en Oranje (o.a. Willem van Oranje, Maurits, Frederik Hendrik);
 • de tijdbalk, straffen, vrijheid van godsdienst, meningsuiting en drukpers, grondwet;
 • Wilhelmus, strijd tussen Remonstranten en Contra-Remonstranten;
 • Ontzet van Leiden, de Spaanse Armada, de Zilvervloot;
 • Erasmus, Hugo de Groot, Maarten Luther;
 • Columbus, Abel Tasman, Michiel de Ruyter, Willem Barentsz;
 • Rembrandt, Vermeer, Jan Steen, Frans Hals.

Het extra aanbod in de middag (voor totaalpakketleerlingen):

 • beeldende vorming;
 • danslessen waarbij lichaamsbesef centraal staat;
 • Engels;
 • piratengym;
 • muziek en zang;
 • schermen;
 • wiskunde.

 


Terugblik thema Mensen

Het thema Mensen stond bol van bijzondere activiteiten. Een greep uit de belevenissen:

 • excursie naar Madame Tussaud en zelf was-afdrukken maken
 • excursie naar fotografiemuseum Foam met workshop fotografie ‘Hoe breng je jezelf in beeld?’
 • excursie naar ‘In het donker gezien’, in het pikkedonker ervaren hoe het is om blind te zijn
 • bezoek aan verzorgingstehuis Huis in de Duinen, waar leerlingen bewoners trakteerden op een gezellige dag met liedjes en verhaaltjes
 • vele gastdocenten over verschillende beroepen van piloot tot visagist
 • excursie naar het Dolhuys.

Thema Mensen

Van 17 maart tot en met 23 mei staat al het onderwijs in het teken van Mensen. Mensen is een van de vier natuurthema’s. Aan de orde komen onder andere: samenleven, het menselijk lichaam, de menselijke geest, seksualiteit, gezondheid en ziekte. De extra lessen in de middag zijn beeldende vorming, dans waarbij het lichaamsbesef centraal staat, drama, Engels, acrobatiek, beroepen van mensen en bewegen op muziek. In de bijzondere serie van tien lessen over beroepen van mensen gaan de leerlingen kennismaken met het beroep van o.a.  piloot, arts, stralingsdeskundige, visagist, apothekersassistent en mondhygiënist. Natuurlijk worden deze lessen gegeven door echte beroepsbeoefenaren!

De excursies zijn weer zeer divers:

 • Verzorgingshuis Huis in de Duinen, waar kinderen de bewoners een gezellige ochtend bezorgen met liedjes, verhalen en gesprekjes;
 • Spaarne Ziekenhuis. Hier krijgen leerlingen een presentatie over wat er allemaal gebeurt in het ziekenhuis en mogen zij verschillnede afdelingen bekijken, zoals het zwembad waar kinderen fysiotherapie krijgen en het restaurant waar de maaltijden worden bereid voor mensen die in het ziekenhuis liggen;
 • Echo: kinderen konden de baby van juf Kim zien via een professionele echo;
 • Dolhuis, met tentoonstelling over het brein;
 • Madame Tussaud met les over ‘the making of’ wassenbeelden door Marie Tussaud;
 • Fotografiemuseum Foam met een workshop over fotografie ‘hoe breng je jezelf in beeld’
 • In het donker gezien, meemaken hoe het is om te leven zonder te kunnen kijken.

Thema Energie

Van 6 januari tot en met 14 maart 2014 staat het thema Energie centraal. Energie is een van de vier techniek-thema’s. We besteden aandacht aan elektriciteit, fossiele brandstoffen, kern- en bio-energie, water, wind en zon, afvalstoffen door energiegebruik, problemen en oplossingen daaromtrent. We doen proeven en experimenten met magneten en magnetisme, batterijen, biogas, thermometers, een ballon-auto en een zeilwagen.
Na 14.00 uur is er extra aanbod Engels, yoga, dansen, techniek, fitness clinics en koken. Natuurlijk ook allemaal gelinkt aan het thema Energie.


Energiefestival

Op 17 januari 2014 luiden we met leerlingen, ouders en collega’s het nieuwe jaar en het nieuwe thema in met het enige echte De School Energiefestival! De school wordt omgetoverd tot ‘festivalterrein’ met in elk lokaal een activiteit. Zo is er een Proeflab met lavalampen, zenuwspiraal, kettingreactie en proefjes om zelf te doen. Er is een Solar-race op het ‘glow in the dark’ circuit met autootjes op zonne-energie. Een energieke disco met echte dj en dansers en een heus zonnepaneel om te onderzoeken. Natuurlijk zijn er ook hapjes en drankjes.

Energiefestival


In gesprek en op bezoek

Dit najaar veel belangstelling voor De School: middagen bij de Summerschool en Autumnschool van Kennisnet over gepersonaliseerd leren; en gesprek met de ministeries van OCW en SZW over belemmeringen voor integrale kindcentra; een interview door Frans Schouwenburg met Huub van Blijswijk en Marjolein Ploegman bij Dé Onderwijsdagen en deelname aan de Arbeid & zorg-top van de ministeries OCW, SZW en VWS over de combinatie van werk- en zorg voor ouders van schoolgaande kinderen.
De komende maanden zullen wij bestuurders, directeuren en leerkrachten ontvangen van allerlei scholen uit heel Nederland.
Teun Bakker schreef een mooi blog over onze bijdrage tijdens Dé Onderwijsdagen. Het blog kunt u hier lezen.


De School opent op nieuwe locatie

Vanmorgen, 9-9-2013, hebben wij onze leerlingen en ouders verwelkomd op onze nieuwe locatie. Onze school is nu gehuisvest in de oostvleugel van gebouw De Golf. We hebben de beschikking over een eigen ingang, royale, lichte, hoge ruimten met alle voorzieningen inclusief een prachtige keuken.


De School verhuist per 9-9-2013

Met ingang van 9 september 2013 verhuist De School naar een prachtige, ruime, lichte locatie vlakbij duinen en sportaccommodatie. Met veel hulp, waaronder die van ouders, lukt deze klus snel, goed en plezierig.

 


Zomermarkt

Op zondag 11 augustus kunt u kennismaken met De School op de Zandvoortse zomermarkt. Bij stand 567 – Louis Davidsstraat – zijn van 10.00 tot 18.00 uur leerlingen, ouders en leerkrachten van onze school om kennis te maken, vragen te stellen en leuke dingen te doen.


Informatieavond voor ouders: donderdagavond 15 augustus

De School blijft definitief bestaan en gaat in september verhuizen naar een prachtige nieuwe accommodatie! Hierover en over ons onderwijs kunt u van alles te weten komen op onze eerstvolgende informatieavond voor ouders. Deze wordt gehouden op donderdagavond 15 augustus van 20.00 tot 21.30 uur op onze huidige locatie in ‘de kerk’ aan de Emmaweg 22 in Zandvoort. Voor meer informatie: 023-5730169.


Olympische Zomerspelen op De School

Met de Olympische Zomerspelen startte De School maandag 5 augustus officieel het thema ‘Sport en Kleding’. Godin Hera opende de Spelen met het Olympisch vuur en Lieve legde namens alle sporters de Olympische eed af. De kinderen droegen Griekse kleding en lauwerkransen, en zijn zo op pad gegaan naar de sportaccommodatie. De eerste sporten die op het programma stonden waren verspringen, hardlopen en speerwerpen. De komende tien weken komen nog veel meer sporten aan bod, zoals: golfen, dansen, free-running, atletiek en denksporten.


Pesten op school

De afgelopen weken is het onderwerp pesten veel in het nieuws. In het Haarlems Dagblad van 18-12-2012 staat een klein artikel over hoe wij omgaan met dit onderwerp. Op de pagina ‘media’ vindt u een link naar dit artikel. Bij ‘beleid’ vindt u een uitgebreide uitleg over wat onze school doet aan het bevorderen van respectvol gedrag en het voorkomen van (de gevolgen van) grensoverschrijdend gedrag. Hier vindt u een opinie-artikel over de relatie tussen de schoolorganisatie en pesten.


Effecten flexibele schooltijden

In oktober 2012 heeft de minister het rapport aan de Kamer gestuurd met de eerste resultaten van het onderzoek naar de effecten van flexibele schooltijden. De stukken kunt u vinden op deze website onder ‘over de school’ en ‘experiment’.
De media aandacht voor dit rapport is terug te zien in een filmpje gemaakt door Hart van Nederland. De link hiervan kunt u vinden op deze website onder ‘media’.


Afronding thema Kunst

Op 11 oktober hebben we het succesvolle thema Kunst afgesloten met een schoolmuseum.
Hier vindt u een impressie.


Thema Europa

Van 15 oktober tot en met 21 december staan alle activiteiten in het teken van het thema Europa. Aan de orde komen onder andere:

 • Europa algemeen, waaronder wording en samenstelling EU;
 • Noord-Europa, mail van een Nederlands meisje uit Oslo, Europol;
 • West-Europa, film over Schotland, folder over Frankrijk;
 • Zuid-Europa, film over verwoestijning van delen van Zuid-Spanje;
 • Oost-Europa en de Balkan, film over Moskou, naweeën communisme;
 • Centraal-Europa: de Alpen, reisboek van Jerzy, Wilhelm Tell;
 • en natuurlijk de topografie.

Voor de leerlingen in het totaalpakket zijn er de volgende leeractiviteiten:

 • Engels;
 • Spaans;
 • Seizoensgebonden creatieve activiteiten (herfst, Sint Maarten, winter e.d.);
 • Yoga;
 • Maken van een Europees receptenboek;
 • Werkstukbegeleiding/bibliotheekbezoek;
 • Europese sporten.

Keep it clean day

Donderdag 13 september hebben wij met onze kinderen meegedaan aan de ‘Keep it Clean Day’ van Zandvoort. Met de midden- en bovenbouw zijn wij naar het strand gegaan. Gewapend met prikstokken en vuilniszakken hebben wij een deel van het strand afval-vrij gemaakt. We kwamen van alles tegen: van blikjes tot touwtjes tot dobbelstenen en plastic bloemen! Wat een afval laten mensen toch achter. Na het afval verzamelen mochten wij in een loods bij de kringloopwinkel in Zandvoort onze vondsten hangen aan de Kunstvis die op 21 september onthult wordt in het muziekpaviljoen.De onderbouw heeft in de buurt van De School afval geraapt en er daarna mooie kunstwerken van gemaakt die nu voor De School in de wind bungelen. Het was een leuke dag!

 


Excursies thema Kunst

Op 18, 19 en 20 september 2012 nemen alle leerlingen deel aan educatieve excursies passend bij het thema Kunst. Zoals altijd hebben de leerlingen meebeslist over de bestemmingen. De onderbouwleerlingen gaan naar het Teylers museum in Haarlem. De middenbouw gaat naar het Gemeentemuseum in Den Haag èn het Omniversum. De bovenbouw gaat naar het Kröller Müller in Otterlo. Pieter Mostert, filosoof, vergezelt zowel de midden- als bovenbouw en zal die dag bijzondere gesprekken houden over ‘kijken naar kunst’. We verwachten die prachtige, leerzame dagen.


Bijzondere excursie: Museumnacht

Elk thema gaan alle leerlingen op excursie. Voor leerlingen uit het totaalpakket worden geregeld extra activiteiten georganiseerd, waaronder extra excursies. Voor het thema Kunst staat een wel heel bijzondere excursie op het programma: we gaan op zaterdagavond 1 september met de totaalpakket-leerlingen uit de bovenbouw naar de museumnacht in Den Haag! We starten in de Stadsschouwburg van Den Haag, vervolgens zien wij graffiti-kunstenaars in actie en we sluiten af in het Gemeentemuseum/Mauritshuis met Hollandse kunstenaars en het herleven van de ’50’s!
De leerlingen kijken erg uit naar deze bijzondere avond!

Thema Kunst: bijzondere activiteiten

Van 6 augustus tot en met 12 oktober 2012 staan alle leeractiviteiten in het teken van het thema Kunst. Kunst is een van onze vier cultuurprojecten. Kinderen bestuderen:

Zoveel kunstvormen!

 • kunstgeschiedenis, andere culturen
 • beeldhouwkunst, fotografie
 • theaterkunst
 • muziek
 • dans
 • schilderkunst
 • literatuur

Verder zijn er allerlei expressieve doe-opdrachten en muzieklessen van een vakdocent.
Er worden drie educatieve excursies georganiseerd naar bijvoorbeeld het Gemeentemuseum in Den Haag of Kröller Muller. Bij de keuze hebben leerlingen natuurlijk een belangrijke inbreng.

’s Middags hebben we een gevarieerd aanbod van Kunst-gerelateerde leeractiviteiten: Engels, ‘de filmkoffer’, techniek, acrobatiek en ‘wandeling door de schilderkunst’. Een toelichting hierop kunt u hier vinden.


Kangoeroe en krokodil eten op De School

Zoals iedereen weet, bevinden we ons middenin het thema Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen.
In het kader van dit thema gaan we donderdagmiddag 26 juli tussen 14.00 uur en 16.00 uur genieten van een Australisch etentje.
Onder leiding van een kok zullen we heerlijke krokodillensaté en kangoeroebiefstuk bereiden.
De kinderen van de boven- en middenbouw zullen zich vooral met het vlees en sausjes bezighouden. De onderbouw kinderen nemen het fruitige deel voor hun rekening.
Daarna gaan we er natuurlijk goed voor zitten om alles te proeven.
Het vlees hebben we cadeau gekregen van de eigenaar van restaurant Southern Cross in Heemstede: http://www.southern-cross.nl

Leren interviewen van een echte journalist: tweedaagse workshop

Marguerite Irrgang, journalist voor o.a. Trouw verzorgt op dinsdag 31 juli en woensdag 1 augustus van 10-16 uur voor de leerlingen van de bovenbouw en middenbouw een bijzondere tweedaagse workshop over ‘interviewen’. Aan het einde van deze tweedaagse kunnen kinderen een echt interview afnemen. Kinderen leren de verschillende vragen die er zijn (open-, gesloten, e.d.), wat ‘goede’ vragen zijn, hoe je vragen stelt, hoe je een gesprek voert (via rollenspellen) en hoe je alles opschrijft in een verslag. Daarnaast wordt aandacht besteed aan verschillende begrippen die met het Nederlands en Amerikaans medialandschap te maken hebben.


Verlof voor basispakketleerlingen buiten de schoolvakanties

Onze basispakketleerlingen hebben op dezelfde tijden vakantie als de leerlingen van andere scholen in onze regio. De precieze perioden vindt u op deze website onder ‘beleid’ en ‘planning vakanties en vrije dagen’.
In bijzondere gevallen mag de directeur toestemming geven voor extra verlof. De wet schrijft precies voor wanneer dat mag en voor hoeveel dagen. Vanaf 1 juli 2012 zijn de regels aangescherpt en het toezicht hierop. Als een school verlof verleent dat afwijkt van de regels, krijgt de school zelfs een boete. De precieze regeling kunt u hier vinden.


GGD Inspectie

Op 18 juli 2012 hebben wij een onaangekondigde inspectie gehad van de GGD. De GGD inspecteert het ‘buitenschoolse opvang’ deel van onze organisatie. Het onaangekondigd inspecteren is tegenwoordig standaard beleid; er was dus geen bijzondere aanleiding.
Er is geïnspecteerd op ondermeer:

 • personeelsdossiers: bevoegdheden en verklaringen omtrent het gedrag
 • personeelsbezettingsroosters
 • leerlingbezettingsroosters
 • protocollen
 • veiligheids- en gezondheidswerkwijze
 • pedagogisch handelen van de medewerkers (d.m.v. observaties in de groepen)
 • bekendheid van beleid bij medewerkers (d.m.v. gesprekken)
 • medezeggenschap van ouders
 • klachtenregeling
Uit de terugkoppeling aan het einde van het bezoek maken wij op dat alles in orde is.
De rapportage volgt later.

 


Onderwijsinspectie

Op vrijdag 6 juli 2012 hebben wij een aangekondigd bezoek gehad van de Onderwijsinspectie. Het bezoek had een tweeledig doel: een algemeen kwaliteitsonderzoek en een onderzoek in het kader van het experiment flexibele schooltijden.
De School is volledig doorgelicht: van de kwaliteit van de instructies tot de gebruikte methoden, van onderwijstijd tot ouderparticipatie, van strategisch beleid tot toetsen/volgen en zorg voor leerlingen. De inspecteurs hebben geobserveerd, documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd met leerlingen, ouders, directie en bestuur.
De inspecteurs oordelen positief en op meerdere punten zelfs uiterst positief over onze werkwijze. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. Het betekent dat de kwaliteit op onze school op alle gebieden op orde is. Het betekent ook dat het mogelijk is om een heel nieuw schoolconcept in vier jaar te starten en op te bouwen binnen de huidige kaders.
Het definitieve rapport zal in het najaar verschijnen. Dit rapport is openbaar en wordt dan gepubliceerd op de website van de Onderwijsinspectie.


Thema Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen

Van 28 mei tot en met 3 augustus staan de leeractiviteiten in het teken van het thema ‘Amerika, Australië, Antarctica en de Oceanen’.

Onderwerpen in dit aardrijkskunde thema zijn:

 • landen in deze werelddelen, zoals de V.S., Canada; Mexico, Cuba, Jamaica, 
de Nederlandse Antillen, Suriname, Colombia, Argentinië en Brazilië;
 • de Noord-Amerikaanse indianen, Inca’s, Maya’s, Azteken en hun culturen;
 • Eskimo’s/Inuït;
 • bevolkingssamenstelling Noord- en Zuid-Amerika, incl. oorzaken;
 • Martin Luther King, racisme en integratie in de V.S.;
 • aardbevingen, vulkanen en tsunami’s;
 • cyclonen en de gevolgen daarvan;
 • Amazonegebied en tropisch oerwoud
 • de vicieuze cirkel van de armoede; gevolgen van armoede;
 • dieren van de Galápagoseilanden en de evolutietheorie van Darwin (DEF);
 • Australië en Nieuw-Zeeland;
 • Aboriginals, Maori’s en hun levenswijzen;
 • het Grote Barrièrerif, het leven in koraalriffen;
 • de afwijkende dierenwereld van Australië;
 • Antarctica, kenmerken, aanwezige dieren, zoals pinguïns;
 • de race naar de Zuidpool tussen Amundsen en Scott (DEF);
 • de drie oceanen en hun kenmerken.

Ook dit aardrijkskundeproject bevat uitgebreide trainingen in kaartlezen en topografie. Daarnaast bevat dit project, zoals alle projecten, elke week
computeropdrachten; doe- en onderzoeksopdrachten, zoals: proefjes met warmte, toepasselijke spellen en kookopdrachten, rietfluitjes, dromenvangers maken, etc.; volop gelegenheid voor kinderen om eigen werkstukken uit te werken; dans, drama, handvaardigheid, muziek, tekenen, schilderen.


Excursies thema Dieren

In april 2012 zijn de excursies geweest in het kader van het thema Dieren. De onderbouw heeft boerderij Zorgvrij bezocht. De midden- en bovenbouw zijn naar Artis geweest.


Smaakles van Pierre Wind

Vandaag was het dan zover: de smaakles van Pierre Wind. Om 9.30 uur zat iedereen vol verwachting klaar, met koksmuts. Nadat de ‘smaakgelofte’ was afgelegd, werd er geroken, gevoeld, gehoord, gezien en geproefd. Grapefruitsap viel niet in de smaak. En bijna niemand kon geloven dat de roze melk uit dezelfde ingrediënten bestond dan de gele melk, alleen de kleur was anders. Geiten-, schapen- en koeienkaas smaken anders en hebben verschillende kleuren, hoe kan dat? Met de nodige schudinspanning lukte het elk groepje om eigen boter te maken. Want als je slagroom stevig schudt, krijg je karnemelk en smeuige roomboter. Wortels proeven, was voor sommige een ware uitdaging. Maar ja, de gelofte was afgelegd … Bospeen, winterpeen, wortel uit pot en rettich. Allemaal wortels maar zowel de smaak als het mondgevoel verschilden. De kinderen stelden de beroemde kok allerlei vragen: ‘Voor welke beroemdheden heeft u gekookt?’, ‘Wat was uw eerst bedachte recept?’, ‘Wat vindt u het lekkerst?’ en ‘Wat zou u willen worden?’. Als afsluiting deelde Peter Tromp broodjes kaas uit, zónder boter, want wat is lekkerder dan eigen boter?!
Dank aan Kaashuis Tromp dat deze happening mogelijk maakte!


Een pony op het schoolplein

Presentaties in de middenbouw

In het thema “Dieren” leren de kinderen in de middenbouw hoe ze een een powerpoint presentatie kunnen maken en kunnen ze een spreekbeurt houden over een favoriet dier. Isabel beet vandaag de spits af met haar spreekbeurt over paarden en er kwam een levensechte pony op het schoolplein.


Thema Dieren

Van 19 maart tot en met 25 mei 2012 staan alle leeractiviteiten in het teken van het thema Dieren. Dieren is een van de vier natuurprojecten. Deze onderwerpen worden onder andere behandeld:

 • het leven op aarde, zorg voor de aarde, rol van de mens
 • zoogdieren
 • huisdieren
 • amfibieën en reptielen
 • vissen
 • vogels
 • ongewervelden

Overigens zijn begrijpend lezen, spelling en woordenschat volledig geïntegreerd!
Kinderen die daarvoor tijd hebben (de tijd die kinderen op school doorbrengen varieert bij ons) kunnen aan de slag met onderzoeken als: meelwormenonderzoek, regenwormenonderzoek, bodemdierenonderzoek, waterdierenonderzoek en uilenballen pluizen.

Voor leerlingen die het totaalpakket volgen, is er een gevarieerd aanbod van leeractiviteiten, bestaande uit: Engels, bibliotheekbezoek, werkstukbegeleiding, yoga, dans, techniek, natuur/buiten, dierenknuffels maken van textiel, aerobic/streetdance. Wilt u het precieze programma zien, klik dan hier.


Excursies Communicatie

Bij elk thema leren alle leerlingen ook buiten school. Elk thema organiseren we excursies. Excursies bij het thema Communicatie zijn: live radio maken, Brain Awareness (wetenschap), Thomashuis, Museum voor Communicatie, Kindertheater.


Live radio door onze leerlingen

In het kader van het thema Communicatie verzorgen onze leerlingen op donderdag 15 maart tussen 12.00 en 14.00 uur twee live radiouitzendingen op Radio ZFM.
Voor gegevens over radio ZFM, zie de website http://www.zfmzandvoort.nl. Hier vindt u informatie over de frequentie waarop de radio te beluisteren is en waar een gemiste uitzending alsnog beluisterd kan worden.

Wetenschapsexcursie ‘Brain Awareness’ (bovenbouw)

Brain Awareness vrijdag 16 maart
Op vrijdag 16 maart gaan de bovenbouwkinderen op excursie naar het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour in Nijmegen. 
Het Donders Instituut is deel van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Wetenschappers doen hier onderzoek naar “Brain, cognition and behaviour”, dus naar de werking van onze hersenen, vooral op het gebied van kennisverwerving en gedrag. Het onderzoek is ingedeeld in vier thema’s:
1 taal en communicatie
2 waarneming en gedrag
3 leren en geheugen
4 hersenen als een netwerk – communicatie binnen de hersenen.
Met deze excursie maken we vanuit school voor het eerst een kennismaking met de wetenschap!
Voor meer info zie: www.dondersbrainweek.nl.
Om een idee te krijgen:
Knutsel een tol met een grappig figuur, en kijk wat er gebeurt als je de tol heel hard rond draait. Of kruip in een nagebouwde MRI-scanner, die lijkt wel een beetje op een ruimteschip. Ook kun je je eigen DNA bekijken. Dat zijn hele kleine stukjes in je lichaam die je van je ouders hebt gekregen voor je werd geboren. 
Heb je altijd al eens willen weten hoe verliefd zijn werkt? Vraag je je wel eens af of je echt maar 20% van je brein gebruikt? Waarom schrijf jij met rechts en iemand anders met links? En hoe komt het nu eigenlijk dat je in je doen en laten zoveel op je ouders lijkt (of juist niet!)? Of heb je een heel andere vraag die je bezig houdt?
Kom langs met je brandende vraag over het brein en stel ‘m aan één van onze wetenschappers. Tijdens een speeddate doen zij hun uiterste best om je vraag in 5 minuten te beantwoorden!

Kijk eens op: http://www.youtube.com/watch?v=HPS-mO090i0. Kort filmpje over het baby centrum van Sabine Hunnius, die ’s middags een lezing zal geven.

Een week op De School

In de oudergroepskringen die in februari worden gehouden, krijgen ouders een uitgebreide kijk in de dag- en weekopbouw zoals die er op dit moment uitzien. Er wordt uitgelegd hoe individuele – en groepsleerplannen samenkomen in een werkprogramma, hoe de verhouding is tussen zelfstandig werken, individuele instructies en groepsinstructies en hoe leerlingen plannen. Ook wordt in gegaan op de onderwerpen van de instructies.


Thema Communicatie

Het eerste thema van dit jaar ‘Communicatie’ is in volle gang. Dit is een van de techniekprojecten. Aan bod komen onder andere:
– Taal en teken: signalen overbrengen vroeger en nu, beeldtaal.
– Allemaal taal: lichaamstaal, horen en zien.
– Drukwerk: kranten, (kinder-)boeken, de bibliotheek
– Telefoon, radio, tv en film, incl. de nieuwe ontwikkelingen.
– Het wereldwijde web: computers, internet, mogelijkheden en gevaren.
Zoals altijd wordt niet alleen met prachtige projectboeken gewerkt, maar ook met liederen, dans, drama, handvaardigheid, tekenen, schilderen, Engels, computeropdrachten, doe-opdrachten/onderzoeken en eigen werkstukken.

Daarnaast hebben we een interessant en afwisselend extra aanbod van leeractiviteiten die grotendeels in het teken staan van dit thema:
– graffiti
– gebarentaal
– (geheim)schrift
– techniek
– Engels
– yoga
– judo
– bewegen op muziek

De thema-excursies gaan naar het Wereld Kindertheater in Haarlem en het museum voor Communicatie in Den Haag.


Excursies Moderne Geschiedenis

Ten minste één keer per tien weken wordt er per groep een excursie gekozen, die samenhangt met het thema. Voor dit thema is gekozen voor Nemo en het Verzetsmuseum in Amsterdam. Ouders worden per mail geïnformeerd over de precieze tijden en data.

Oudergroepskringen

Elke tien weken komen de ouders van leerlingen uit een bepaalde groep bij elkaar om samen met een van de leerkrachten van die groep te spreken over onderwerpen die de hele groep aangaan. We werken met een vaste agenda:

 • terugkoppeling uit de andere kringen (topkring, ouderschoolkring, leerlingenkring)
 • specifieke (didactische/pedagogische) werkwijze in de groep
 • evaluatie van het vorige thema
 • informatie over het huidige thema
 • brainstorm over het komende thema
Zowel ouders als leerkrachten kunnen onderwerpen voor de agenda aandragen. De data van deze bijeenkomsten staan in het jaaroverzicht. Voor deze periode zijn de data: onderbouw op 9-11, middenbouw op 14-11 en bovenbouw op 16-11.

Workshops in de bovenbouw

De kinderen in de bovenbouw en middenbouw kunnen inschrijven om mee te doen aan een workshop gegeven door de leerkrachten. Deze week zijn er drie waaraan je mee kunt doen.

Koningshuis

In de info in het boek komen behoorlijk wat koningen en koninginnen voorbij. Wie waren zij eigenlijk en wat hebben zij meegemaakt? Via een spel gaan we op een rijtje zetten welke info uit het boek nu bij welk staatshoofd hoort.

Machines

Samen gaan we op papier de binnenkant van een machine tekenen. Iemand start de machine op blad 1 en maakt een aansluiting (Buis? Draadje? Tandwiel?) naar het blad van de volgende persoon op blad 2. Deze maakt weer een deel van de machine en een aansluiting naar het blad van de volgende persoon. Wat ging er in de machine? En welke eindproduct komt er uit?!

Post!

Naar je vriendje schrijf je natuurlijk een heel andere brief dan naar bijvoorbeeld de koningin! We gaan hier mee oefenen door een kaartje te schrijven (informeel) naar een klasgenootje en door een e-mail (formeel) te sturen naar bijvoorbeeld een museum (excursie?), speelgoed fabrikant (buitenspeelgoed?), Amnesty International (gastspreker?) of een andere organisatie. Eigen ideeën zijn natuurlijk welkom!!


Extra aanbod Moderne Geschiedenis

Op 10 oktober 2011 start het thema Moderne Geschiedenis. Dit thema omvat de periode van de Franse revolutie tot heden. Zie het eerdere nieuwsbericht voor de inhoud van de lessen in het basispakket.
We hebben een afwisselend extra aanbod samengesteld: Engels, dans & muziek, techniek, levensbeschouwing en animaties maken, allemaal gerelateerd aan het thema. Verder bieden we yoga en turnen aan als extra activiteit. In de agenda vindt u de precieze tijden.


Optreden Huis in de Duinen

Op 6 oktober 2011 hebben onze leerlingen een optreden verzorgd in het ‘Huis in de Duinen’. Ze hebben voor de bewoners onbekende en bekende liedjes gezongen.
Genieten voor jong en oud!

 

 

 

 

 


De egel op dierendag!

Op dierendag tijdens het buiten spelen gebeurde er een wonder. Er lag een egel, alleen, met bloed op zijn koppie, zo zielig. We wilden hem eerst aan mezelf geven om naar het dierenasiel te brengen maar hij was te zwak. Ik en Liselot gingen op de computer naar het egelverblijf bellen.

Tring tring en ja hoor daar waren ze: ‘Hallo met basisschool De School met een leerling, wij hebben een gewonde egel gevonden. Wat moeten wij doen?’. Vol spanning wachtten wij af. Nou bel maar naar de dierenambulance, werd er gezegd. We hebben de dierenambulance gebeld en terwijl de dierenambulance onderweg was hebben wij het egeltje verzorgd en pindakaas gegeven. Het egeltje werd opgehaald door de dierenambulance.

Van Sanja.


Ouderparticipatie in vier lagen van de organisatie

Ouders hebben een voorname plek binnen onze school. Op vier niveaus besluiten ouders mee en vindt er intensieve uitwisseling plaats. Mee-besluiten betekent: gelijkwaardig aan tafel zitten en gelijkwaardig besluiten op basis van argumenten. In onze schoolorganisatie kennen wij vier ‘lagen’ van kringen: het kind, de groep, de school en de school in zijn omgeving. Op elke laag nemen ouders deel:

 1. de persoonlijke kring
  Dit is de directe kring rond het kind. De kring bestaat uit het kind, de ouders en de leerkracht. Onderwerp van besluitvorming is het persoonlijke leerplan van het kind. Elke tien weken komt deze kring bij elkaar. Er wordt teruggeblikt op de afgelopen periode en vooruit gekeken naar de komende periode. Het gaat dus over de ervaringen uit het afgelopen thema en het komende thema. Er wordt gekeken naar ‘wat’ er is geleerd (= leerinhoud) en ‘hoe’ er is geleerd (= leerproces). Er wordt ook gekeken naar de leerresultaten. Die resultaten worden zichtbaar in het ontwikkelingsvolgmodel, methodegebonden toetsen en methode-onafhankelijke toetsen.
 2. de oudergroepskring
  Deze kring bestaat uit alle ouders van leerlingen uit dezelfde groep. Hier worden alle onderwerpen besproken die te maken hebben met de gehele groep. Denk bijvoorbeeld aan specifieke leeractiviteiten, excursies, pedagogische werkwijze in die groep en het groepsleerplan.
 3. de ouderschoolkring
  Deze kring bestaat uit ouders, teamlid en directeur. De ouders worden gekozen uit de oudergroepskringen. Uit elke oudergroepskring zijn er twee afgevaardigden. Deze afgevaardigden worden met consent gekozen in een openbare verkiezing. Het teamlid wordt gekozen door de medewerkersschoolkring (= het team). In deze kring worden besluiten genomen die de hele school betreffen, maar niet strategisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan de regels rond de vrijwillige ouderbijdrage, handhaving van de bloktijden, openingstijden, wijze van incasseren van ouderbijdragen, veiligheid en communicatie.
 4. de topkring
  Deze kring bestaat uit het stichtingsbestuur, eventueel externe leden, de directeur, een afgevaardigde uit het team en een afgevaardigde uit de ouderschoolkring. In de topkring worden alle kwesties besproken die een strategisch karakter hebben. Dat wil zeggen: alle kwesties die te maken hebben met de buitenwereld (bijvoorbeeld inspecties en ministerie) en ons voortbestaan. Denk aan flexibele schooltijden, personeelsbeleid, begroting en jaarrekening, vaststelling van de hoogte van de ouderbijdragen en de organisatievorm.

Thema Moderne geschiedenis

Vanaf 10 oktober tot de Kerstvakantie staan al onze activiteiten in het teken van Moderne geschiedenis.
Dit thema omvat de periode van de Franse Revolutie tot heden. Deze onderwerpen komen onder andere aan de orde:
Franse Revolutie en Napoleon
de Franse tijd in Nederland
de Industriële Revolutie
democratie, algemeen kiesrecht en de grondwet
de Nederlandse koning(inn)en
de Eerste Wereldoorlog
de Russische Revolutie
de Tweede Wereldoorlog
de Koude Oorlog en de ondergang van het communisme
de tijd van 1990 tot nu, de aanslag op 11-09-01 en de gevolgen.


Extra aanbod bij thema Voeding

Van 1 augustus tot en met 7 oktober 2011 staan alle onderwijsactiviteiten in het teken van het thema Voeding. In deze periode organiseren wij deze extra lessen door experts van buiten: Engels, Levensbeschouwing, Koken, Veilig internet en Yoga. Onze eigen leerkrachten verzorgen deze extra lessen en activiteiten: wekelijks een schoolbrede buitenactiviteit, denk aan: natuurlessen, naar de markt, naar levensmiddelenwinkels, buiten schilderen, bezoek aan volkstuinen, sport en spel.


Per 1 augustus 2011 start derde groep

Sinds 1 augustus is het zover en hebben we drie groepen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw! De afgelopen weken is er hard gewerkt aan de voorbereiding van de start van de derde groep: gesprekken met ouders, opknappen van ruimtes, verhuizen en inrichten, voorbereiden van leerlingen, maken van een passend systeem van werkroosters en werkverdeling.

Eerste leerlingen naar voortgezet onderwijs

Afgelopen vrijdag (22 juli) was het feest op school, vanwege onze eerste leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs (twee naar het VWO en twee naar het Havo). De uitstromers hadden zelf voor de bovenbouw(ouders) een avond georganiseerd ter gelegenheid van hun mijlpaal. Het was een bijzondere en mooie avond die begon met een door hen zelf bedacht en uitgevoerd toneelstuk over een tijdreis van het heden naar de boerentijd en weer terug. Daarna boden ze de bovenbouw hun ‘meesterstuk’ aan, een schatkist met gekleurde kaarten waarmee kinderen dagelijks ideeën kunnen opdoen om gezellig en rekening houdend met elkaar om te gaan. Het cadeau aan de hele school was een klok met hun foto zodat ze zeker niet vergeten worden. De juffen werden in de bloemen gezet.
Na beeldende woorden waarmee de bijzonderheid en eigenheid van elk kind treffend werd beschreven verlieten de kinderen met een lichtgevende wereldbol het podium.
Daarna konden de kinderen zich uitleven met muziek, dans, fris en chips; de ouders konden het werk in de vorm van maquettes, werkstukken en presentaties van alle bovenbouwleerlingen bekijken.
De avond werd afgerond met de bekendmaking van de prijzen voor best geklede hippie in de categorieën ‘leerkracht’, ‘ouder’ en ‘kind’.


Thema Voeding

Van 1 augustus tot en met 7 oktober 2011 staat alles in het teken van Voeding. Aan de orde komen:

 • waarom eten en drinken we?
 • spijsvertering en ingewanden die daarin een functie hebben
 • soorten voeding
 • functies verschillende soorten voeding
 • de weg van boeren en tuinders naar slagers, bakkers en (super)markten
 • hoe kan voedsel lang bewaard worden?
 • eetgewoonten hier en in andere culturen
 • ongezonde eetgewoonten, waaronder anorexia, boulimia
 • roken, alcohol, drugs en verslavingen
 • proefjes met smaak
 • schimmels en enzymen
 • etiketten lezen
 • producten herkennen
 • koken
 • eten met stokjes 😉

 


Thema Prehistorie, Grieken en Romeinen

Van 23 mei tot 1 augustus 2011 staat ons onderwijs in het teken van de Prehistorie, Grieken en Romeinen. We besteden aandacht aan:

 • IJstijd – steentijd – bronstijd – ijzertijd
 • De jagers en verzamelaar
 • De boeren
 • Het oude Griekenland
 • Olympische Spelen
 • Griekse mythologie
 • Het leven van de Romeinen
 • Julius Caesar – Bataven – Germanen
 • Romeinse bouwwerken
We hebben onder andere extra lessen Geschiedenis en levensbeschouwing en Engels.
De jongste leerlingen gaan op excursie naar het Olympisch Stadion en Amsterdan en de oudste kinderen gaan naar het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden. In de agenda vindt u de data. Ouders ontvangen via de mail detailinformatie. 

Eerste uitstroom naar voortgezet onderwijs

Deze zomer stromen er voor het eerst kinderen uit naar het voortgezet onderwijs. Een bijzondere mijlpaal. We zijn blij en trots dat alle kinderen op de plek zijn gekomen die ze graag willen. Vrijdagavond 22 juli nemen we op een bijzondere manier afscheid: de kinderen bieden een ‘meesterstuk’ aan aan onze school.
Ook bijzonder is het dat sommige kinderen na het afscheidsfeest ‘gewoon’ nog een aantal weken naar school gaan in de zomer.


Didactica Magna – de grote visie op onderwijs

Pieter Mostert schreef een artikel over de oorsprong – zo’n 400 jaar geleden – van het gangbare onderwijssysteem dat gekenmerkt is door ‘opdelen’, denk aan het ‘leerstofjaarklassensysteem’.
“Bijna 400 jaar later maken wij mee wat Comenius in zijn tijd heeft gezien: een explosieve groei van kennis. We dringen dieper door in het labyrint van het leven en menen dat zich ware kennis aandient. We krijgen meer inzicht in hoe het verstand (lees: brein) werkt en willen, net als Comenius, die inzichten benutten bij de herinrichting van het onderwijs. Dus wat houdt ons tegen om te doen wat Comenius heeft gedaan en een “Didactica nova” te ontwerpen, een nieuwe, alomvattende didactiek, die – zoals Comenius heeft voorgedaan – ook een radicaal herontwerp van de school als instituut omvat?”


Oudergroepskringen

Woensdag 27 april 2011 zijn er bijeenkomsten van de oudergroepskringen. De agenda’s en stukken zijn per mail verspreid.


Wijzigingen gymonderwijs

Met ingang van 13 april zien onze gymlessen er als volgt uit:
Onderbouw:
 • woensdag van 11.30 tot 12.15 uur les van Yurik + eigen leerkracht De School
 • vrijdag van 10.00 tot 11.00 uur les van eigen leerkracht De School
 • locatie: gymzaal Oranje Nassauschool, Lijsterstraat (ingang die het dichtste bij de Gerkestraat ligt.
Bovenbouw

 • woensdag van 13.00 tot 14.00 uur les van Yurik
 • vrijdag van 11.00 tot 12.00 uur les eigen leerkracht De School
 • locatie: gymzaal Oranje Nassauschool, Lijsterstraat (ingang die het dichtste bij de Gerkestraat ligt).

Media-aandacht experiment flexibele schooltijden

De School heeft dezer dagen veel aandacht van de media. Aanleiding is een persbericht van het Ministerie van Onderwijs van vanmorgen over de aankondiging dat er een experiment gaat starten betreffende flexibele school- en vakantietijden. Zowel in het persbericht als in de experimenten-regeling wordt De School met naam genoemd. Reden natuurlijk voor radio, tv en kranten om contact met ons op te nemen. Voor ons allemaal een mooi moment omdat we vanaf het begin in aanmerking wilden komen voor een experimentele status voor wat betreft de flexibele tijden. Daarnaast geeft het ons de mogelijkheid om voor het voetlicht te brengen dat het ons gaat om ‘passend onderwijs voor elke leerling’ en dat flexibele tijden (slechts) één van de middelen is om dat doel te benaderen.
Een artikel in het AD en een bericht op NU.nl vormden vanmorgen het begin van tientallen telefoontjes en verzoeken. Vanavond en de komende dagen zal er door diverse media aandacht aan dit onderwerp besteed worden. Aan een beperkt aantal hebben we meegewerkt. Het kan dus zijn dat u op radio, tv of in een krant berichten vindt waarin onze school wordt genoemd zonder dat wij daaraan een bijdrage hebben geleverd. De insteek van de meeste media is ‘ouders mogen vakanties bepalen’. Wij weten allemaal dat het hele verhaal veel méér en genuanceerder is.
In feite is er geen nieuws. We werken al sinds augustus 2008 met flexibele tijden en in november 2010 heeft minister Van Bijsterveldt aangekondigd dat initiatieven als De School ruimte zouden moeten krijgen. Deze ruimte lijkt er nu te komen in de vorm van een groter experiment. Hoe dat experiment eruit gaat zien en onder welke condities we mee gaan doen, is nog niet bekend. Morgen hebben wij een eerste gesprek hierover op het Ministerie; dit gesprek was al enige tijd geleden gepland.
In de dagelijkse gang van zaken verandert er niets! Het blijft zoals het is, alleen is er momenteel veel aandacht voor wat we doen. Ons streven is dat kinderen, ouders en teamleden er zo min mogelijk van merken. Het is wel mogelijk dat kinderen vandaag iets gemerkt hebben van de onrust door de roodgloeiende telefoon.

Rapport Onderwijsinspectie

Op 24 maart 2011 is het rapport van de Onderwijsinspectie over De School openbaar gemaakt op de website van de Onderwijsinspectie. In Nederland is het gebruikelijk dat deze rapporten openbaar worden gemaakt. In dit rapport is onze bestuurlijke reactie opgenomen. Via deze link komt u direct bij het document: http://toezichtkaart.owinsp.nl/schoolwijzer?sector=PO&schoolnaam=de+school&plaatsnaam=zandvoort&submit=Start+zoeken


Persoonlijke kringgesprekken

Inschrijven voor pk-gesprekken
Maandag 21 maart starten de weken van de persoonlijke kringgesprekken. U kunt intekenen op het rooster dat in de hal van de school hangt.
We weten dat een deel van de ouders en leerlingen uitkijkt naar deze gesprekken, en een deel ze graag voert maar het niet noodzakelijk vindt. Vanwege de krappe personeelsbezetting van dit moment stellen we voor om alleen de pk-gesprekken te voeren met ouders en leerlingen die dat graag willen. Als de behoefte er niet echt is, stellen we dus voor om niet in te tekenen voor een gesprek om waar mogelijk ons team te ontlasten. Het leerplan wordt overigens voor alle kinderen gemaakt, ook als er geen gesprek plaatsheeft. Het plan sturen we u dan via de mail.
Doel van pk-gesprekken
De pk-gesprekken zijn bedoeld om met z’n drieën (leerling, ouder, leerkracht) terug te blikken op de afgelopen tien weken en vooruit te blikken op de komende tien weken. Er wordt gesproken over wat er is geleerd en geleerd gaat worden (= leerinhoud), wat de resultaten waren en welke er verwacht worden (= leerresultaten) en hoe het is gegaan/hoe ieder in z’n vel zit (= leerproces).
We nemen hiervoor 5x per jaar ruim de tijd: een uur.
De pk-gesprekken zijn dus dé plek om uitgebreid met elkaar te spreken. In het werkrooster van de leerkrachten wordt hiermee rekening gehouden: in de ‘pk-weken’ draaien we met extra bezetting. Het is de bedoeling dat u uw gespreksonderwerpen verzamelt tot die gespreksmomenten en tussentijdse gesprekken met leerkrachten zoveel mogelijk beperkt. Dit komt de aandacht van leerkrachten voor de leerlingen ten goede en daarmee de kwaliteit van ons werk.

Extra lessen periode maart-mei 2011

Naast de lessen in het thema Milieu en kringloop worden de komende tien weken in ieder geval de volgende extra lessen wekelijks georganiseerd: zang, dans, techniek, kunst en yoga & meditatie.


Thema Milieu en kringloop

Op 14 maart 2011 start het thema Milieu en Kringloop. In dit thema komen onder meer aan de orde:

 • de leefomgeving, het ecosysteem
 • klimaatverandering, het broeikaseffect
 • de voedselketen
 • de waterkringloop
 • lucht- en zeestromingen, eb en vloed
 • afvalverwerking, duurzaam leven
 • levenskringloop
 • dood en leven, stamboom
 • het heelal
 • ons zonnestelsel, de planeten en manen
 • sterrenstelsels, meteorieten
 • ruimtereizen en astronauten
 • doe- en onderzoeksopdrachten met o.a. een weerstation, waterzuiveren, zwerfafval inventariseren en een eenvoudig waterkwaliteitsonderzoek
 • en zoals in alle thema’s zijn er volop mogelijkheden voor dans, drama, handvaardigheid, muziek, tekenen, schilderen en werkstukken

Excursie bb autogarage

Op vrijdag 25 februari gaan wij met de leerlingen van de bovenbouw op excursie naar een garage in Zandvoort. Natuurlijk in het kader van het thema Verkeer en Vervoer. Wie mee wilt, moet uiterlijk 10.00 uur op school zijn!

Excursie onderbouw Schiphol

Op dinsdag 22 februari gaan wij met de leerlingen van de onderbouw op excursie naar Schiphol. Natuurlijk in het kader van het thema Verkeer en Vervoer. Wie mee wilt, moet uiterlijk 10.00 uur op school zijn!

Excursie onderbouw NZH-museum

Op maandag 14 februari gaan de leerlingen van de onderbouw op excursie naar het NZH-museum in Haarlem. Natuurlijk in het kader van het thema Verkeer en Vervoer. Vanmorgen zijn de leerlingen van de bovenbouw daar op bezoek geweest en die kwamen heel enthousiast terug. Het belooft dus een leuk uitstapje te worden! Wie mee wilt, moet uiterlijk 9.45 uur op school zijn. Rond 12.30 uur zullen we terug zijn.


Excursie Thomashuis onderbouw

Op donderdag 10-02-2011 bezoeken de leerlingen van de onderbouw het Thomashuis in Zandvoort. Dit is een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met een verstandelijke/lichamelijke beperking. Nicole Troost, de moeder van onze leerling Sara, werkt hier. Nicole en de bewoners laten onze leerlingen zien hoe zij wonen en leven. Natuurlijk laten ze ook de voertuigen zien waarin de bewoners worden vervoerd. Zo is er een speciale fiets waarin mensen die niet kunnen lopen worden vervoerd en een speciale auto.
Nicole heeft eerder met een bewoner bij ons lessen gegeven over gebarentaal.
Voor meer informatie over het Thomashuis: www.thomashuiszandvoort.nl.


Excursie bovenbouw naar NZH-museum

Op donderdag 10 februari 2011 gaan de leerlingen van de bovenbouw op excursie naar het NZH-museum in Haarlem. Wie mee wilt, moet om 9.15 uur op school zijn.


Verbetering kerkzaal

Maandag 7 januari 2011 starten de werkzaamheden om de kerkzaal geschikter te maken voor dagelijks gebruik. Er wordt een verlaagd plafond aangebracht en er worden twee (spreek)kamers gerealiseerd. Hiermee creëren we meer ruimte voor leerlingen en leerkrachten en wordt de organisatie van de tien-wekelijkse gesprekken een stuk eenvoudiger.

Eerste hulp bij brand en ongevallen

Vandaag heeft het team de tweedaagse cursus bedrijfshulpverlening en eerste hulp bij kinderongevallen afgerond. We weten nu hoe te handelen bij brand, hartstilstand, ademnood, vergiftiging, shock, breuken en verwondingen.
Hierdoor weten we zeker dat er altijd voldoende medewerkers zijn die in geval van calamiteiten deskundig kunnen handelen.


Modeltreinen gastles

Onze leerling Jade heeft Bram Hengeveld geregeld om dinsdag a.s. om 13.00 uur in de bovenbouw iets te komen vertellen over treinen. Hij is zelf modelbouwer van treinen. Hij neemt verschillende modellen mee. De onderbouw mag daarna en kijkje nemen.


Informatie over gifwolk

Gisteren is er via media (onder andere RTV NH en NRC) nadere informatie verschenen over de gevolgen van de brand in Moerdijk. Hierbij is het volgende advies gegeven voor Zandvoort:
 • geen groenten uit eigen tuin consumeren
 • kleine kinderen liever niet buiten laten spelen (met ‘kleine kinderen’ worden echt kleine kinderen bedoeld die in de grond wroeten en gemakkelijk dingen in hun mond stoppen)
 • voeten vegen om roet niet naar binnen te lopen, roet kan op normale wijze worden verwijderd door middel van afspoelen.
Deze algemene voorzorgs-adviezen zijn gegeven naar aanleiding van het verschijnen van onder meer de kaart waarop te zien is dat een hele dikke rookpluim die ontstaan is als gevolg van de brand in Moerdijk, via Zandvoort naar de Noordzee is getrokken. Ook is er een onderzoeksrapport verschenen van de RIVM waarin Zandvoort wordt genoemd. Dit om aan te geven tot waar de zwaarste rookpluim vanaf Moerdijk heentrok. “De rookpluim is op grote hoogte over Zandvoort getrokken, waardoor het meeste gif in de wolk al is weggewaaid. Toch is er enige voorzichtigheid geboden omdat het die avond ook regende. En dat betekent dat er een kans bestaat dat enkele roetdeeltjes zijn neergedaald.”

Voor school betekent dit het volgende:
 • aan kinderen is uitgelegd en er wordt op toegezien dat ze niet in de zandbak spelen en niet met grond/aarde
 • als dat toch gebeurt, worden de handen extra gewassen
 • voeten worden extra geveegd
Heeft u vragen over de gifwolk, dan kunt u contact opnemen met het publieksinformatienummer 0800-1351 of kijken op de crisiswebsite http://crisis01.crisis.nl/
Informatie van de gemeente Zandvoort kunt u vinden op: http://www.zandvoort.nl/website/webgen.nsf.

Themablog op website

We zijn inmiddels bezig met ons 13e thema. Elk thema verzamelen we veel materialen en ervaringen die leuk zijn om te delen: foto’s, werkstukken, prachtige opmerkingen van kinderen, ervaringen van (gast)docenten en natuurlijk de ervaringen van onze ouders.
Het zou leuk zijn als we een deel hiervan kunnen presenteren op onze website.
Weet u iemand die geïnteresseerd zou zijn om een ontwerp hiervan te maken in WordPress (tegen een vrijwilligersvergoeding)? Graag een mail naar info@deschool.nl.


Training bedrijfshulpverlening en ehbo bij kinderen

Op 21 en 29 januari 2011 volgt het hele team een uitgebreide training bedrijfshulpverlening en eerste hulp bij ongelukken (speciaal bij kinderen).


Thema Verkeer en Vervoer van 3 januari t/m 11 maart 2011

Wij werken thematisch. Elke tien weken staat er een ander thema centraal. Zo zijn er 5 thema’s per jaar en in totaal 20 thema’s. De basis van het onderwijs wordt gevormd door het aanbod uit de methode’ Alles-in-1′ (zie eventueel www.alles-in-1.org). Deze basis vullen we altijd aan met bijzondere lessen (van gastdocenten) en excursies.
Van 3 januari tot en met 11 maart staat het thema Verkeer en Vervoer centraal.
In het project Vervoer en verkeer worden behandeld:
verkeersregels
de toepassing van deze regels en borden in dagelijkse verkeerssituaties
vervoer door de eeuwen heen
auto’s en vrachtauto’s, incl. de techniek
treinen, trams en metro’s
schepen en scheepvaart, incl. zeilschepen
de fiets, incl. de techniek;
lucht- en ruimtevaart
doe- en onderzoeksopdrachten met oa. lego bouwdoosjes, fietscontrole en
keuring, meccano-constructiemateriaal, proefjes met lucht- en waterdruk,
fietsbellen, fietsversnellingen en vliegtuigjes vouwen.
volop gelegenheid om eigen werkstukken uit te werken
dans, drama, handvaardigheid, muziek, tekenen en schilderen


Methode Alles-in-1

Dit is een voorname methode die door onze leerlingen in de bovenbouw wordt gebruikt. Deze methode is relatief nieuw en bijzonder: er wordt gewerkt met reële thema’s in plaats van afzonderlijke vakken, er kan op zes niveaus worden gewerkt, er is een grote rijkdom aan opdrachten die hoofd, hart en handen prikkelen en het materiaal is gevarieerd. Dit zijn vakken die in samenhang zijn verwerkt: taal (waaronder ook spelling, grammatica en begrijpend lezen), Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, cultuur, techniek en alle expressievakken.
Inmiddels staat ook vast dat de methode volledig ‘kerndoelproef‘ is.
Aantrekkelijk en ‘binnen de regels’ gaan hier dus goed samen!
Wilt u meer weten? Op deze website vindt u meer informatie: www.alles-in-1.org. Hier kunt u onder andere een beschrijving vinden van alle thema’s en een kijkje nemen bij de leerlingopdrachten.


Onderwijsinspectie

Onze eerst post dit jaar was positief: we hebben het conceptrapport kwaliteitsonderzoek Onderwijsinspectie ontvangen. Het oordeel is positief en het toezicht zal gaan volgens het zogeheten basisarrangement. Het definitieve rapport zal tzt openbaar worden gemaakt op de website van de inspectie, naar verwachting in maart.

Intekenen persoonlijke kringgesprekken

Tussen 10 en 21 januari worden weer de persoonlijke kringgesprekken gehouden met leerlingen en ouders. Vanaf vandaag (dinsdag 10.00 uur) tot woensdag 12 januari kunt u intekenen op het rooster in de hal.


Thema Geloof, Chanoeka

Op donderdag 9 december vertelt Diane Abspoel over Chanoeka. Om 13.00 uur in de bovenbouw, om 13.30 uur in de onderbouw.


Thema Geloof, bijzondere activiteiten bovenbouw

In het thema geloof hebben wij kennis gemaakt met de vijf wereld geloven: Jodendom, Christendom, Islam, Hindoeïsme en Boeddhisme.
De kinderen maken in dit thema een werkstuk of muurkrant over een van de geloven of een onderwerp dat hiermee te maken heeft. Om zo levendig mogelijk kennis te maken met de verschillende geloven, bezoeken we verschillende geloofshuizen. De kinderen maken dan kennis met een kerk, een moskee en een synagoge. We gaan vooral op zoek naar de overeenkomsten in de geloven.
Op donderdag 9 december gaan we naar de Protestantse kerk (vertrek om 10 uur).
Op dinsdag 14 december bezoeken we het Joods Historisch Museum in Amsterdam (vertrek om 8.15 uur).
Op woensdag 15 december bezoeken we de KUBA moskee (vertrek om 9.45 uur)


Samenstelling teams, directie en topkring

Dit is de actuele samenstelling van de teams, directie en topkring.
Onderbouwteam: Joëlle, Martine en Ester
Bovenbouwteam: Bibi, Andrea en Elisa (en Imke met verlof).
Vaste invalkrachten: Kim, Elles en Mieke
Stagiaire: Hanneke
Directeur: per 1-1-2010 Andrea
Topkring:
Jan Willem Ittman (oud schooldirecteur), penningmeester en secretaris bestuur
Peter Tromp (ondernemer), bestuurslid
Marjolein Ploegman, voorzitter bestuur
Domi Lambregts (zelfstandig trainer/coach), topkringlid extern
Ingeborg Sweerts, topkringlid, afgevaardigde uit ouderschoolkring
Andrea Koopmans, topkringlid, directeur
Leerkracht, afgevaardigde teamschoolkring (vacature)


Bezoek schoolverpleegkundige

Op 10 december komt de schoolverpleegkundig op school om de leerlingen uit ‘groep 7’ te onderzoeken. De ouders van de leerlingen om wie het gaat, krijgen hierover een brief.


Excursie Protestantse Kerk bovenbouw

Op 9 december krijgen de leerlingen uit de bovenbouw een excursie naar de Protestantse Kerk aan het Kerkplein in het centrum van Zandvoort. We vertrekken op 10.00 uur en zijn voor 12.00 uur terug.


Voorlichtingsfilmpje Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK)

Het Ministerie van VWS heeft een voorlichtingsfilmpje gemaakt over het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Voornaamste boodschap aan professionals en burgers: advies inwinnen kan altijd en leidt niet direct tot een melding. “De adviesfunctie van het AMK is lange tijd onderbelicht geweest, maar advies (zonder melding) is wel degelijk een kerntaak.”
Via deze link vindt u meer informatie en kunt u het filmpje bekijken.

http://www.onderwijsnieuwsdienst.nl/index.php?mod=relink&id=75198


Grote schoonmaak elke 10 weken

Vrijdag 17 december is de laatste openingsdag van onze school dit jaar en tevens de laatste dag van het thema Geloof.
Vanaf deze keer wordt er elke laatste dag van het thema grote schoonmaak gehouden. Overdag met kinderen en ouders en ’s avonds door het schoonmaakbedrijf.
Alles van het voorbije thema wordt opgeruimd en eventueel aan kinderen mee naar huis genomen. Daarna starten we fris met het nieuwe thema. In  januari starten we met het thema Verkeer en vervoer.


Kerstviering op school

Donderdag 16 december aanstaande hebben de kinderen van 17:30 tot 18:30 een Kerstdiner op school. Het is bijna een traditie geworden om het actuele thema – dit jaar Geloof – te koppelen aan het Kerstdiner. Dit gaan wij dit jaar ook weer gaan doen.
Ouders zijn vanaf 18:30 uitgenodigd om te komen luisteren naar de Kerstliedjes die de kinderen geleerd hebben, onder het genot van een lekkere glühwein.
Gedetailleerde informatie voor ouders vinden ouders in de mail.


Informatie over hoofdluis

Op school is er momenteel géén hoofdluis. Wie informatie wilt over preventie en bestrijding van hoofdluis kan terecht op deze nieuwe website: www.hoofdluiscampagne.nl.


Sint-toneel voor bovenbouwleerlingen (voorstelling)

Alle kinderen van de bovenbouw kunnen donderdagochtend 25 november naar de voorstelling van het Zandvoortse Sint-toneel. De voorstelling begint om 9.15 uur en we vertrekken om 9.00 uur van school.
Alle kinderen die meewillen, moeten dus uiterlijk 8.55 uur op school zijn.

Sint op school

De komende weken veel aandacht voor de Sint, ook in combinatie met het huidige thema Geloof. Belangrijke data voor ouders en kinderen: schoen zetten voor 30 november en bezoek van de Sint aan school op donderdagochtend 2 december. Ouders ontvangen detailinformatie via de mail.


Kick-Off IK Lekker Fit

Op woensdagochtend 24 november kunnen al onze bovenbouwleerlingen deelnemen aan de Kick-Off van het ‘gezonde leefstijlprogramma IK Lekker Fit’.
Dit evenement wordt gehouden in de Korverhal in Zandvoort. Voor het vervoer heeft de organisatie van Sportservice een bus geregeld. We vertrekken rond 9.00 uur van school.
De bovenbouwkinderen die mee willen, moeten daarom uiterlijk 8.45 uur op school zijn! Vanwege de grootte van het evenement is het is niet mogelijk om uw kind zelf dan wel later naar de Korverhal te brengen.
In de hal is het dragen van gymschoenen verplicht. Verder is gemakkelijk zittende kleding aan te raden. Omkleden in gymkleding is niet mogelijk (in verband met het grote aantal kinderen).
Bovenbouwleerlingen die niet meegaan, kunnen zelfstandig aan hun werk gaan in de onderbouw.
De gymles van woensdagmiddag vervalt.

Koken met Fleur

Vanaf vrijdag 18 november tot de Kerstvakantie wordt er weer samen gekookt! Fleur Pennings zal met kleine groepjes leerlingen tussen 16.00 en 18.00 uur gezellig lekkere dingen maken. Op het menu staan onder andere lasagne, pietza en zwarte pieten cakejes. De gerechten worden mee naar huis genomen; dat is een leuk begin van het weekend!


Opvangmogelijkheden tijdens studiedagen

Op studiedagen is de school gesloten. Heeft u op die dagen behoefte aan kinderopvang, dan kunt u vanaf nu gebruik maken van het aanbod van buitenschoolse opvang ‘de Boomhut’. Onder ‘beleid’ vindt u informatie en contactgegevens. Wilt u van het aanbod gebruik maken, dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met BSO De Boomhut.

Belangrijke data en digitale schoolagenda

De digitale agenda op de website van de school is nu actueel. De in de schoolgids genoemde data van sluitingsdagen en vakanties van basispakketleerlingen zijn eveneens in de agenda verwerkt.
Enkele data om extra onder de aandacht te brengen:
– vrijdag 22 oktober tot en met maandag 1 november: herfstvakantie basispakketleerlingen
– maandag 15 november: school gesloten in verband met teamdag
– woensdag 10-11: ouderschoolkring
– woensdag 24-11: oudergroepskringen

Wijziging lessen 25 en 26 oktober 2010

De lessen filosofie en dans van 25 en 26 oktober verwisselen eenmalig van dag: dus maandag is er filosofie en dinsdag is er dans.


Vrijdag 22 oktober school gesloten

Vrijdag 22 oktober 2010 is onze school gesloten in verband met een studiedag van het team. Er zijn vijf studiedagen per jaar. De data staan in de schoolgids en in het bij de schoolgids horende overzicht van vrije dagen.


Inspirator Sir Ken Robinson

Ken Robinson schrijft en spreekt over andere manieren om naar leren en onderwijs te kijken. Zijn ideeën en die van onze school liggen dicht bij elkaar. Via deze link komt u bij een filmpje met een prachtig (beeld) verhaal over leren in deze tijd: Changing Education Paradigma http://bit.ly/9FliM8 (Engelstalig, duur 12 minuten).


Persoonlijke kringgesprekken

Met de start van het nieuwe thema is het ook weer tijd voor de persoonlijke kringgesprekken. Deze worden gehouden in de tweede en derde week van ieder thema. Ouders kunnen zich vanaf begin volgende week weer intekenen op het rooster dat op school hangt.


Bezoek onderwijsinspectie

Op 24 september 2010 hebben wij bezoek gehad van twee inspecteurs van de Onderwijsinspectie. Het bezoek is goed verlopen. Het is gebruikelijk dat aan het einde van zo’n dag de inspecteurs hun eerste bevindingen kenbaar maken. Een greep uit de positief opvallende punten: de betrokkenheid van leerlingen bij activiteiten (‘niet één kind gezien dat zich verveelde’), de zelfstandigheid en mondigheid van leerlingen, de pedagogische driehoek van leerling, leerkracht en ouder, het didactisch/pedagogisch/onderwijskundig handelen van leerkrachten, het thematisch en methodisch werken, de verantwoording naar belanghebbenden en de kwaliteitszorg. Over ongeveer een maand krijgen we de rapportage.
Over de kwesties ‘onderwijstijd in de zomervakantie’ en ‘vierdaagse schoolweek’ wordt dit najaar op hoog niveau (minister/staatssecretaris) nader besloten.


Nieuwe leerling

We verwelkomen Sanja Braun als nieuwe leerling in de bovenbouw.


Nieuwe medewerker en stagiaire

Sinds vorige week zijn er twee nieuwe gezichten op school.
Elisa Laurman is per 1 oktober 2010 gestart als onderwijsassistent voor drie dagen per week. Elisa volgt het laatste jaar van de deeltijd Pabo en is afgestudeerd op de Academie voor Beeldende Kunsten. Ze gaat vanaf het thema Geloof creatieve en kunstlessen verzorgen op woensdag- en vrijdagmiddag (waarover later meer informatie). Daarnaast assisteert ze zowel op de onder- als bovenbouw. Ze gaat werken op woensdag, vrijdag en wisselend op maandag en dinsdag.
Hanneke Wachters loopt sinds vorige week stage bij ons, op maandag en vrijdag. De stage is een onderdeel van de opleiding Onderwijsassistent.


Begin-, eind- en bloktijden

De afgelopen tijd is een aantal keer verzocht om te mogen afwijken van de zogenaamde bloktijden (10-12 uur en 14-16 uur). Soms wordt er ongevraagd afgeweken van deze tijden.

Wij begrijpen de wensen. Daarom is er zowel met ouders als medewerkers uitvoerig gezocht naar mogelijkheden om aan die wensen tegemoet te komen zonder negatieve effecten voor onderwijs en welzijn. Dit blijkt vooralsnog niet mogelijk. Hieronder geven we een toelichting.
Dat betekent dat de dagindeling blijft zoals die is en het niet is toegestaan om in- en uit te lopen tussen 10 en 12 en tussen 14 en 16 uur. In het belang van goed onderwijs en het welzijn van de kinderen zullen we hier strenger op toezien.
Een verzoek om van de bloktijden af te wijken kan alleen worden gedaan bij de directie (Andrea en Marjolein).
Wilt u bij het plannen van dokters- en tandartsbezoeken ook rekening houden met de bloktijden?

Toelichting:
We zijn 10 uur per dag open, waarvan zes uren een in- en uitloopmogelijkheid hebben en vier uren niet (bloktijden). Die uren komen ten goede aan de rust in de klas, geconcentreerd kunnen werken, groepsactiviteiten kunnen organiseren en – al dan niet spontaan – op pad kunnen gaan.
Vier uren zien wij als minimum, minder is niet verantwoord en niet wenselijk.
De bloktijden garanderen én in- en uitloop mogelijk maken, kan alleen als er een extra groep gevormd wordt voor de kinderen die tussentijds komen of vertrekken. Dan zijn er dus een onderbouw- en bovenbouwgroep waar ongestoord gewerkt kan worden en een in- en uitloopgroep.
Met het huidige aantal leerlingen, personele bezetting en huisvesting is dit niet te realiseren.
De variant om de bloktijden ’s middags te veranderen in het blok van 13.00 tot 15.00 uur zou wel tegemoet komen aan ‘clubjes-wensen’ maar zou nog steeds een gebroken tijdsblok opleveren. Immers, de basispakketleerlingen gaan om 14.00 uur naar huis.

Vanzelfsprekend blijven we welwillend in het vinden van een oplossing. Echter, zolang die er niet is, houden we vast aan het huidige beleid.


Voorstelling dans op maandag 13 september 2010 om 15.30 uur

Maandag 13 september zullen de dansgroepen van Martine een optreden geven voor de ouders en kinderen. We hebben in de thema’s Gouden Eeuw en Nederland hard geoefend aan verschillende dansen en die willen we graag laten zien. Vanaf half vier is iedereen welkom in de ruimte van de onderbouw.


Onderbouw activiteiten: boerderij

Het uitje naar de boerderij met de onderbouw van dinsdag 31-08-2010 was een groot succes. We hebben poep geschept, geiten geborsteld, dieren eten gegeven, en natuurlijk gespeeld in het speeltuintje.
Dinsdag aanstaande (7 september) zal de middenbouw een bezoek brengen aan de kinderboerderij. We zullen daar het boerderijspel spelen en zo veel leren over de dieren en activiteiten op de boerderij.
De groep vertrekt om tien uur van school en zal rond half twee weer terug zijn. Als u vragen heeft kunt u bij Martine terecht.


Vakantie leerkrachten

Vanaf 6 september is Ester twee weken met vakantie.
Vanaf 20 september is Martine drie weken met vakantie.


Personeel

Vanaf maandag 6 september zijn er de volgende wijzigingen in de bezetting:
Bibi is terug van verlof en gaat vier dagen per week werken in de bovenbouw.
Imke is in blijde verwachting en zal tot haar verlof vanaf november haar kennis inzetten om de middenbouw verder in te richten. Ze zal daarom veel te zien zijn in de groep van Martine. De teamsamenstelling ziet er dan zo uit:
Onderbouwteam: Martine, Imke, Ester
Bovenbouwteam: Bibi, Andrea
Ondersteuning: Elles, Kim
Invalkracht: Mieke


Nieuwe leerlingen

Komende week verwelkomen we twee nieuwe leerlingen in de onderbouw`: Nigel en Sara.


Onderbouw nieuws

Binck heeft een broertje

In de vakantie heeft Binck er een broertje bij gekregen. Tanja is bevallen van een gezonde zoon genaamd Pom.
Afgelopen maandag heeft Binck getrakteerd om het samen met ons te vieren.


Onderbouw activiteit

Naar de boerderij

Dinsdag 31 augustus zal de onderbouw een bezoek brengen aan de kinderboerderij Schoterhoeve in Haarlem Noord. Hier zullen we alle dieren bekijken en zien hoe ze leven. Ook zullen we leren hoe melk gemaakt wordt en wat je van wol kunt maken. Natuurlijk kunnen we de dieren ook vasthouden en aaien.
We vertrekken dinsdag om 10 uur van school. Met de trein en de bus gaan we naar Haarlem toe. De kinderen van de middenbouw zullen op school blijven. Zij gaan later in het thema een speurtocht op dezelfde boerderij maken. Hierover wordt u nog geïnformeerd.


Jeugdsportpas

Nieuwe start JeugdSportPas in Zandvoort
Vanaf vandaag kunnen alle kinderen uit Zandvoort zich weer aanmelden voor deelname aan de JeugdSportPas. Met de JeugdSportPas kun je kennismaken met diverse sporten, die je misschien nog nooit hebt beoefend en die je wel leuk lijken. Je kunt zo zonder lid te worden van een vereniging met heel veel sporten kennismaken. In 4 lessen van 1 uur krijg je bij de vereniging alles aangeleerd van de sport waarvoor je je hebt ingeschreven. Vind je na de 4 kennismakingslessen de sport echt leuk, dan kun je lid worden van een sportvereniging, maar dit is niet verplicht. Wil je meedoen of ben je nieuwsgierig naar de sporten, meld je dan aan op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl.

Informatie voor ouders/verzorgers
We hopen dat de JeugdSportPas een stimulans is om (jonge) kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten. Sporten is een gezonde vrijetijdsbesteding. Het maken van een sportkeuze blijkt soms lastig voor kinderen. Met de JeugdSportPas krijgen ze de mogelijkheid om met veel sporten kennis te maken zonder direct lid te hoeven worden van een sportvereniging. Kinderen kunnen tegen een kleine bijdrage, meestal vijf euro, vier kennismakingslessen volgen bij de sportverenging. Het schooljaar wordt daarbij opgesplitst in vier periodes, waarbij elke periode twee sporten worden aangeboden. Een overzichtelijk aanbod van de sporten per periode vindt u op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl. en klik op de JSP button.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht op www.sportserviceheemstedezandvoort.nl en klik op de JSP button.


De School op tv

Het actualiteitenprogramma Een Vandaag besteedt dinsdag 17 augustus 2010 aandacht aan scholen die in de zomer open zijn. De School zal uitgebreid in beeld zijn.
De uitzending is op Nederland 1, na het 6 uur journaal.

*update*
De uitzending is terug te zien op de website van EenVandaag.


nieuwe website

Vanwege het twee jarige bestaan van de school zijn we het derde jaar gestart met een nieuwe frisse website. Deze gaan we gebruiken om leerlingen, ouders, leerkrachten en andere betrokkenen te informeren en alle leuke ideeën te delen.